Home / Njoftime dhe Aktivitete / MASTER NDËRKOMBETAR NË BRUKSEL

MASTER NDËRKOMBETAR NË BRUKSEL

logo

Jeni duke kërkuar për një eksperiencë 3-mujore  për të fituar aftësitë profesionale në menaxhimin e projekteve të BE-së?
APLIKONI  në programin IMES, që do të mbahet nga Shtatori në Dhjetor!

Afati i fundit 20 Qershor.

Programi IMES (INTERNATIONAL MASTER IN EUROPEAN STUDIES)
Eshtë projektuar për ata që duan të fitojnë, në një periudhë të shkurtër kohore, kompetenca të specializuara dhe aftësi për t’u bërë Këshilltar i politikave të BE-së apo Menaxher i projektit të BE-së. Kjo është një kohë e plotë, program intensiv; Klasat dhe punët e  projektit janë mbajtur nga e hëna deri të premten, nga ora 9:30 deri 17:00. Masteri do të mbahet në gjuhën angleze.

Programi  IMES – I drejtohet të  sapo diplomuarve që kërkojnë një specializim për një ndryshim në karrierën e tyre.

Ky master është projektuar për të siguruar studentët me njohuri të thella të strukturës institucionale të Bashkimit Evropian, funksionimi dhe politikat, dhe me të kuptuarit e metodave të financimit të BE-së dhe mjeteve të Menaxhimit të Ciklit të Projektit dhe teknikat. Për këtë qëllim, një seksion i plotë akademik është I kombinuar me punën praktike në projektet evropiane dhe tenderëve dhe me deshmitare nga këshilltarët e politikave, menaxherët e projektit dhe zyrtarë të BE-së. Në fund të masterit pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të hartojnë, të koordinojnë dhe menaxhojnë projektet evropiane dhe tenderëve në përputhje me udhëzimet e përcaktuara nga Komisioni Evropian dhe ata do të kanë mundësi për tu prezantuar në disa profesionistë nga ky sektor.

KLIKONI KETU PER TE DOWNLODUAR PROGRAMIN E DETAJUAR

Seksioni 1– Politikat dhe strukturat Europiane.
Qëllimi i këtij seksioni është që të sigurojë një kuptim të gjerë dhe të plotë të njohurive teorike të nevojshme për lobim dhe Menaxhimit të Projekteve. Temat e strukturës- Europiane janë analizuar nga pikat historike, juridike dhe ekonomike.
Seksioni 2 – Projektet e suksesshme të BE-së: dizenjimi dhe menaxhimi
The second section focuses on learning the mechanisms, tools and criteria for designing and managing successful EU-funded projects and tenders. How to become an EU consultant, which ones are the main EU funding schemes, how to apply for an EU grant, how to answer to an EU procurement. These are the queries that the core section of the Master course addresses to. The student learns through a learning-by-doing approach, with the support of case studies and interactive workshops. The lessons and the practical activities are held by professional EU Advisors, who have years of experience in planning, advising and providing technical assistance to SMEs, NGOs, think-tanks, public entities, and international organizations.

Pjesa e dytë fokusohet në të mësuarit e mekanizmave, mjetet dhe kriteret për hartimin dhe menaxhimin e projekteve të suksesshme të financuara nga BE-dhe tenderëve. Si të bëhet një konsulent i BE-së, cilat janë skemat kryesore të financimit të BE-së, si të aplikoni për një grant të BE-së, si mund të përgjigjemi në një prokurim të BE-së. Këto janë disa nga çështjet që do të adresohen në Master. Studenti mëson përmes një qasjeje të mësuarit-duke nxënë, me mbështetjen e rasteve studimore dhe seminare interaktive. Mësimet dhe veprimtaritë praktike do të mbahen nga këshilltarët profesional të BE-së, të cilët kanë vite përvojë në planifikimin, këshillimin dhe duke siguruar asistencë teknike për SME-të, OJQ-të, grupet e ekspertëve, entet publike, si dhe organizatat ndërkombëtare.

Seksioni 3 – Institucionet evropiane, këshilltarët dhe lobistët.
Disa seminare në institucionet evropiane janë të organizuar në mënyrë që të takojnë zyrtarët e BE-së dhe që të kenë një kontakt të drejtpërdrejtë me profesionistë të cilët janë duke punuar çdo ditë për politikat e BE-së dhe programeve të financimit. Ky seksion i tretë synon gjithashtu të pajisë studentët me një vizion të gjerë të realiteteve të ndryshme që operojnë në zonën e Brukselit në fushën Europiane. Takimet me ekspertë, këshilltarë dhe lobistët janë të organizuara për këtë arsye.

Si të aplikoni

Për të aplikuar, kandidatët duhet të paraqesin para 20 qershorit 2016 një aplikim formal i përbërë nga dokumentet e mëposhtme:

Paketa e aplikimit të plotësuar
Një kopje e diplomës universitare
Një CV në gjuhën angleze
Një letër në anglisht, duke deklaruar motivimin e tyre për të marrë pjesë në Master
Çertifikata e gjuhës, ose një vetë-deklaratë të njohurive gjuhës
një kopje e pasaportës ose dokument tjetër identifikimi
Aplikimet mund të dërgohen me e-mail tek [email protected] (dokumentet e nënshkruar dhe e skanuar) ose me postë të rregullt në European Desk – Belgian-Italian Chamber of Commerce – Avenue Henri Jaspar 113, 1060 Brussels, Belgium.

Proçedura e përzgjedhjes

Vetëm 30 kandidatë do të pranohen në Master. Do të ngrihet një komision nga Dhoma e Tregtisë Belg-Italiane dhe Instituti i Studimeve Europiane të Universitetit Katolik të Louvain dhe do të vlerësojnë aplikimet.
Kandidatët të cilët arrijnë një vlerësim prej më shumë se 75% do të pranohen drejtpërdrejt dhe njoftohen me e-mail brenda 15 ditëve (nga marrja e aplikimit). Kandidatët e tjerë të pranuar do të njoftohet me email pas afatit të aplikimit.

Kriteret e vlerësimit:

Motivimi (33%)
diplomë universitare (16%)
nota e diplomës (10%)
Eksperiencat e ndryshme dhe praktikat jashtë vendit (10%)
Eksperiencat e ndryshme dhe praktikat në vendin tuaj (10%)
Kurse pasuniversitare dhe specializime (7%)
rrjedhshmëria në anglisht (8%)
gjuhë të tjera (6%)
Komisioni i Pranimit rezervon të drejtën të ftojë kandidatët për një intervistë Skype.

Tarifat e shkollimit Master

Tarifa e përgjithshme e shkollimit për të marrë pjesë në Master është 5.500 € (për të gjithë periudhën 3-mujore). Pagesa e tarifës është i ndarë në 3 këste. Kësti i parë paraqet konfirmimin e regjistrimit nga ana e studentit.

Tarifat e shkollimit përfshijnë:
Tarifë aplikimi
Regjistrimi në edicionin e 24-të Masterit (Shtator-Dhjetor 2016)
material didaktik (libër, broshura, fotokopje, USB, etj)
qasje në kompjuterë, printerë dhe internet në klasë
seminare në Institucionet Evropiane
Publikimi i profilit të pjesëmarrësve në CV Book dhe në shërbimin e punësimit.
Mbulimin e sigurimit në Belgjikë gjatë stazhit
Eventi I hapjes dhe çmimin final
Diploma Master dhe certifikata e transkripteve
Tarifat e shkollimit nuk përfshijnë strehim në Bruksel dhe çdo gjë që nuk është përmendur në listën e mësipërme.

DIPLOMA

PROGRAMI IMES mundëson Diplomë në Studimet Europiane – Këshilltar Politikash dhe Konsulentë Projektesh, i lëshuar nga Instituti i Studimeve Europiane të Universitetit Katolik të Louvain dhe Desk Evropiane të Belgjikës-italiane Odës Ekonomike.
Diplomat do të jepen për studentët që kalojnë me sukses procesin e vlerësimit, të përbërë nga dy provime dhe tre vepra projektesh. Vetëm studentët që ndjekin të paktën 80% e klasave do të pranohet në provimin përfundimtar dhe në dhënien e Diplomës.
Studentët gjithashtu do të marrin një Çertifikatë të transkriptuar me transkriptin e provimeve dhe notave përfundimtare të marra.

NJOHJA

Ky është një Master Ndërkombëtar pasuniversitar. Programi është intensive, me kohë të plotë; titulli dhënë është “Master Pasuniversitar në Studime Evropiane – Këshilltar Politikash dhe Konsulentë Projektesh”. Ky Master ka për qëllim për të siguruar studentët me mjetet profesionale të kërkuara nga tregu i punës; qëllimi nuk është që të sigurojë një “titull”, por kompetencat praktike. Mësuesi nuk jep kredite universitare.