Vullnetarizëm

 

Rinia përbën shyllën kryesore të zhvillimit të qëndrueshëm të shoqërisë, pasi kjo grupmoshë do të mbajë mbi shpatulla peshën shoqërore dhe ekonomike të dekadave të ardhshme. Në këtë kontekst, mbështetja e rinisë shqiptare paraqet një domosdoshmëri përkundër sfidave dhe vështirësive të shumta me të cilat ajo përballet. Ndër problemet më akute për këtë grupmoshë të evidentuar nga cdo studim dhe dokument politikash është niveli i lartë i papunësisë dhe niveli i ulët i aftësivë profesionale dhe përvojës së punës. Po ti shtojmë kësaj problematike dhe nivelin e ulët e të përfshirjes së të rinjve në praktika/ stazhe gjatë studimeve apo nivelit të ulët të angazhimit social të tyre nërpmjet programeve rinore vendase apo të huaja, kuptojmë që hapsira për kultivimin e talentit dhe aftësive të tyre është mjaft e kufizuar.

Aktualisht 19% e të regjistruarve në arsimin e mesëm ndjekin shkollat e arsimit dhe formimit profesional. Orientimi i Qeverisë Shqiptare i të rinjve drejt arsimit profesional ka prodhuar një rritje prej 1.5 % të të regjistruarve në të gjatë 3 viteve të fundit dhe rritja e investimeve dëshmon për një perspektivë të madhe zgjerimi në këtë arsim. Projekti “Ngritja e Rrjetit të Profesionistëve të Rinj” mbështet nxitjen e vullnetarizmit nërmjet zbatimit të një sërë iniciativave në mbështetje të tyre.

Shpërndarja e kartave në këto shkolla: Shkolla Teknike elektrike Gj. Canco, Shkolla Hoteleri Turizëm, Shkolla e ndërtimit Karl Gega, Teknike- ekonomike, Profesionale Bujqësore – Kamëz.

Në këtë event të rëndësishëm në Expo City - City Park u zhvilluan një sërë prezantimesh, workshope, dhe trajnime për të rinjtë nga e gjithë shqipëria që ndjekin studimet në shkollat profesionale të vendit. Qendra Jo-fitimprurëse Youth Act, me mbështetjen financiare të AMSHC (Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile) dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, organizoi eventin me temë : Aktivizëm dhe Vullnetarizëm. Në këtë takim znj. Lamaj dhe z. Mato prezantuan mundësitë që kanë të rinjtë shqiptarë për tu aktivizuar sa më shumë në artivitete dhe projekte të ofruara nga shoqëria civile si dhe mundësitë e paketave të ofruara për shërbimin vullnetar brenda dhe jashtë vendit. Znj. Lamaj prezantoi Ligjin për Vullnetarizimin në Shqipëri si dhe dokumentat strategjik të publikuara nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Të pranishëm ishin rreth 200 nxënës nga qytete të ndryshme të vendit dhe drejtuesit dhe mësuesit e shkollave: Shkolla Teknike elektrike Gj. Canco, Shkolla Hoteleri Turizëm, Shkolla e ndërtimit Karl Gega, Teknike- ekonomike, Profesionale Bujqësore – Kamëz, Shkolla 26 Marsi, Shkolla e mesme kombëtare agrobiznes – Golem, Shkolla Profesionale B. Cela, E mesme teknologjike Hysen Cela, Shkolla Teknike Pyjore Kolë Margjini, Shkolla Kolë Idromeno, Shkolla Teknologjike Handi Bushati dhe shkolla Teknike-veterinare Zija Buliqi, Shkolla teknike profesionale Demir Progri, Shkolla e mesme e ndërtimit- Korcë, Shkolla e mesme profesionale TIK Fan S. Noli, Shkolla e Agrobiznesit Irakli Terova dhe Shkolla Isuf Gjata, Shkolla Industriale Pavarësia, Shkolla Tregtare – Vlorë, etj.

Të rinjtë pjesëmarrës pasi morën informacion lidhur me temen e aktivizimit dhe vullnetarizmit, përfituan falas Kartën Rinore Evropiane, falë mbështetjes së AMSHC në projektin “Ngritja e Rrjetit të Profesionistëve të Rinj”.