Inovacion

 

Falë anëtarësimit pranë European youth card association dhe European Youth Information and Conculting Agency, Qendra Youth act akseson informacion të përditshëm për mundësinë e burasave të studimit, mobilitet, vullnetarizëm dhe internshipe, gjë të cilen e perciell online tek të rinjtë kartëmbajtës. Cdo informacion do të publikohet i përditësuar në këtë portal në kategorinë e njoftimeve.

Qendra Youth Act është anëtare e European Youth Card Association (EYCA) me qendër ne Bruksel, dhe European Youth Information and Counselling Agency (EYCA) me qendër në Luksemburg, gjithashtu është e akredituar për dërgimin, koordinimin dhe akomodimin e vullnetarëve brenda dhe jashtë vendit në organizata të ndryshme rinore në Evropë. Duke qenë pjesë e rrjeteve ndërkombëtare, Qendra administron burime të ndryshme informacioni dhe fuqizon të gjithë të rinjtë nëpërmjet trajnimeve, promovimit të vullnetarizmit, shkëmbimeve të eksperiencave rinore, etj. në të gjithë Evropën. Qendra Youth Act administron Kartën Rinore Evropiane në Shqipëri, Kartë me funksion të dyfishtë: mjet për fuqizimin e rinisë nëpërmjet përcjelljes së informacionit të përditësuar lidhur me edukim, trajnimin, punësimin, vullnetarizëm dhe shkëmbimin e eksperiencave brenda dhe jashtë vendit dhe mjet për ofrimin e produkteve dhe shërbimeve me zbritje (rreth 250 biznese në Shqipëri dhe 60.000 biznese në 38 vende të Evropës). Të rinjtë shqiptarë tashmë kanë mundësi të barabarta si bashkëmoshatarët e tyre në Evropë në sektorët e transportit, akomodimit, sportit, argëtimit, shëndetësisë, etj.

Shpërndajra e kartës në këto shkolla të qytetit të korcës: Shkolla teknike profesionale Demir Progri, Shkolla e mesme e ndërtimit- Korcë, Shkolla e mesme profesionale TIK Fan S. Noli, Shkolla e Agrobiznesit Irakli Terova dhe Shkolla Isuf Gjata.

Në aktivitetin me temë “Edukimi dhe Inovacioni”, në Qendrën Rinore, Korcë, znj. Lamaj prezantoi dokumentat kombëtar strategjik në fushën e Teknologjisë së Informacionit. Gjithashtu, një vëmendje të veçantë ju kushtua: Ligjit për Arsimin dhe Formimin Profesional të hyrë në fuqi në shkurt 2017, Planit Kombëtar për Veprimin e Rinisë (2014 – 2020), platformës online Vet.al, Programi Erasmus+ (2014-2020) për zhvillimin profesional të të rinjve/ Udhëzuesi për mundësitë e BE-së për arsimin profesional, etj..

Drejtoresha e shkollës së mesme profesionale TIK, znj. Julita Bindi foli lidhur me rëndësinë që po merr gjithnjë e më tepër profesioni i Teknologjisë së Informacionit dhe për mundësinë e hapjes së një shkolle tjetër profesionale në qytetin e Korçës.

Të pranishëm në këtë aktivitet ishin përzgjedhur 50 nxënës nga shkollat: Shkolla teknike profesionale Demir Progri, Shkolla e mesme e ndërtimit- Korcë, Shkolla e mesme profesionale TIK Fan S. Noli, Shkolla e Agrobiznesit Irakli Terova dhe Shkolla Isuf Gjata