Rreth Projektit

 

Ky projekt titullohet Ngritja e Rrjetit të Profesionistëve të Rinj dhe mbështetet financjarisht nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile dhe Qendra Youth Act. Projekti shtrihet në 5 qytete të vendit, si: Tiranë, Durrës, Vlorë, Shkodër dhe Korcë; dhe koëhzgjatja e zbatimit është 8 muaj. Qëllimi i Projektit: Projekti “Ngritja e Rrjetit të Profesionistëve të Rinj” mbështet nxitjen e punësimit, rritjen e aftësive dhe angazhimit social të të rinjëve që ndjekin arsimin dhe formimin profesional në Shqipëri.

Ky qëllim realizohet nëpërmjet:


  - Ngitjes së rrjetit të profesionistëve të rinj dhe fuqizimin e tyre për mobilitet, pjesëmarrje dhe aftësim përmes bashkëpunimit, ndërveprimit dhe anëtarësimit në Kartën Rinore Europiane.
  - Aftësimit të të rinjve nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve informuese.

Aktivitetet kryesore të projektit janë:

  1 - Identifikimi i 2000 nxënësve që vijojnë arsimin profesional në qytetet si: Tiranë (800), Durrës (500), Shkodër (200), Korcë (300) dhe Vlorë (200).
  2 - Ndërtimi i një Platforme online: Profesionisti i Ri.
  3 - Evente të ndryshme me të rinjtë profesionist përmes bashkëpunimit me Shkollat Profesionale; Qendrat Rinore ; Zyrat e Punës dhe Bashkitë për:
     A. Kulturë dhe Mobilitet (Shkodër)
     B. Edukim dhe Inovacion (Korcë)
     C. Tregu i Punës dhe TVET (Durrës)
     D. Punësim dhe Sipërmarrje (Vlorë)
     E. Aktivizëm dhe Vullnetarizëm (Tiranë)
  4 - Shpërndarja e Kartës Rinore për 2.000 të rinj në 5 Qytete dhe Prezantim të funksioneve të Kartës me anë të seminareve, të shkurtra në shkolla, qendra rinore dhe ambiente e mjedise rinore në qytetet përkatëse.