TVET

 

Nisuar nga planet strategjike, udhëzimet dhe politikat e ndërmarra nga institucionet përkatëse po rritet gjithnjë e më tepër vemendja ndaj arsimit dhe formimit profesional. Disa nga iniciativat më të rëndësishme të marra në këtë drejtim për të fuqizuar dhe promovuar arsimin profesional janë:


    - Projket-ligji i hartuar në 2016 për Arsimin dhe Formimin Profesional, si një dokument i përmirësuar i ligjit aktual të miratuar në vitin 2002, por të amanduar disa herë (2008, 2009, 2011).
    - Hartimi i Planit Kombëtar për Veprimin e Rinisë (2014-2020) nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, i cili është dhe institucioni përgjegjës nga ku varet Arsimi dhe Formimi Profesional.
    - Ndërtimi nga donatorë të huaj dhe vendas i platformës online Vet.al, platformë hartuar si një sistem i menaxhimit të informacionit të arsimit profesional. Kjo platformë ka për qëllim të menaxhoj sisteme të integruara informatike, të cilat në nivel qendror për cdo shkollë dhe qendër profesionale ruajnë, përpunojnë dhe publikojnë informacione në shërbim të mirëmenaxhimit të tyre.
    - Programi Erasmus+ (2014-2020) për zhvillimin profesional të të rinjve, udhëzuesi për mundësitë e BE-së për arsimin profesional.
    - Projekti: Ngritja e rrjetit të Profesionistëve të Rinj.