Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim: Diskutimi “inFormal” në Rusi dhe Gjermani

Trajnim: Diskutimi “inFormal” në Rusi dhe Gjermani

 

Trajnim: “inFormal”

Datat: 18 Mars– 31 Korrik 2017

Vendi: Rusi dhe Gjermani

Pranohen 28 pjesëmarrës të cilët vijnë nga: Shqipëria, Bjellorusia, Republika Ceke, Estonia, Franca, Gjermania, Greqia, Italia, Maqedonia, Federata Ruse, Ukrahina.

Afati i fundit për të aplikuar:  17 Shkurt 2017

Shpallet thirrja për pjesëmarrës në Trajnimin “inFormal”, një diskutim afat-gjatë i cili është në kuadër të një projekti “inFormal” – Integrimi i qasjes jo-formale në një sistem formal. 

Përshkrimi:

Ky diskutim afat-gjatë ka në fokus pjesëmarrës të cilët kanë njohuri formale dhe jo – formale, do të mësojnë si të përdorin diskutimin si një mjet për të fuqizuar të rinjtë dhe për ti adresuar në cështje të shumta të cilat të rinjtë i luftojnë me baza të përditshme.

Objektivat Kryesore:

– Të mësojnë se cfarë është diskutimi dhe si mund të përdoret në punën e të rinjve;
– Të mësojnë rreth modeleve të ndryshme të diskutimit ;
– Të mësojnë cfarë është diskutimi individual dhe ai në grup, dhe si mund të aplikohet në trajnimet rinore;
– Të mësojnë si përdoret dhe fitohet metoda e diskutimit me mjetet të lehta në punën e tyre të përditshme;
– Të forcohet procesi i të mësuarit të diskutimit: të caktojnë objektiva, të identifikojnë mundësi të reja, të marrin vendime dhe ti pasqyrojnë ato;
– Të punojnë në zhvillimin personal dhe profesional në mënyrë që të përmirsohen prespektivat e punësimit të tyre dhe të të tjerve;
– Të rrisë ndërgjegjësimi e mësimit të sipërmarrjes me mjetet e diskutimit ;
– Të bashkojë përpjekjet e liderave të rinj të cilët kanë profile të ndryshme në fushën e sipërmarrjes për të fuqizuar të rinjtë në nivel lokal duke përdorur parimet e diskutimit;
– Të ndërtojnë një rrjet të bashkuar për sfidat e momentit.

-Të ndërtojnë një grup të nevojshëm të kompetencave duke përdorur instrumentat dhe mjetet e diskutimit për fuqizimin e të rinjve në nivel lokal;
– Të ofrojë mundësi për cilësinë e procesit të diskutimit;
– Të kuptojë vlerën e zhvillimit personal përmes reagimeve.

Ky trajnim afat-gjatë do të konsistojë në 3 pjesë: 

1. Diskutimi inFormal , pjesa e parë do të mbahet në Rostov Velikii, Rusi [7 ditë nga 18-26 Mars 2017] – dhe ka si qëllim të njohë pjesëmarrësit me modele dhe instrumente të ndryshme të diskutimit transformues, dhe të ndërtojë aftësi në përdorimin e këtyre modeleve në mënyrë të përditshme
2. Praktika e diskutimit informal  – fazë praktike midis dy trajnimeve, ku pjesëmarrësit do të bëjnë realitet diskutimet si një mundësi e mirë për të hyrë në eksperiencën e tëmësuarit online
3. Diskutimi inFormal pjesa 2 do të mbahet në Weimar, Germany [7 ditë në Korrik  2017] dhe do të fokusohet në zotërimin e aftësive të diskutimit, reflektimin e fazës praktike dhe eksperimentimin me modele dhe mjete të ndryshme.

Profili i pjesëmarrësve:

1) Edukatorë që vijnë nga sistem i edukimir formal (profesorë dhe mësues)
2) Psikolog, punonjës social dhe trajner shkollash që vijnë nga edukim ose institur formal                         3) Punonjës të rinj që merren me nxënësit, studentët dhe stafin nga sistemi i edukimit formal. Pjesëmarrësit duhet të jenë të gatshëm të përfshihen në të gjitha fazat.  Priten pjesëmarrës të cilët do të ndjekin të treja seancat e trajnimit.

Shumë e rëndësishme : Participants duhet të përkushtohen në të dyja fazat gjithashtu dhe në atë online phase.

Vendet ku do të zhvillohen trajnimet:

Faza e parë do të mbahet në Rostov Velikiy, Rusi, ndërsa faza e dytë nëWeimar, Germany.

Shpenzimet:

Ky projekt është i financuar nga Erasmus+ Programi Rinia në Veprim.

Organizatorët do të mbulojnë shpenzimet gjatë trajnimit, si psh: ushqimin dhe akomodimin, kostot e udhëtimit të brendshëm dhe materialet e nevojshme për këtë trajnim. Organizers will cover costs concerning the training, such as: accommodation and food, domestic travel costs and training material. Fjetja dhe ushqimi janë të rimbursueshme  100% si pjesë e aktivitetit.

Rimbursimi i udhëtimit do të bazohet në distancën e vendit dhe do të llogaritet sipas llogaritjeve të Komisionit Evropian.

Limitet e udhëtimit për pjesëmarrës në fazën e parë të trajnimit që do të mbahet në Rusi:

Pjesëmarrësit nga Gjermania, Estonia, Bjellorusia, Ukrahina: do të rimbursohen deri në 275 euro
Pjesëmarrësit nga Franca, Shqipëria, Maqedonia, Italia, Greqia: do të rimbursohen deri në 360 euro

Limitet e udhëtimit për pjesëmarrës në fazën e dytë të trajnimit që do të mbahet në Gjermani: Travel limit per participant per country for the second phase in Germany:
Pjesëmarrësit nga Greqia, Estonia, Maqedonia, Italia, Shqipëria, Bjellorusia dhe Franca do të rimbursohen deri në 275 euro
Pjesëmarrësit nga Gjermania dhe Republika Ceke do të rimbursohen deri në 180 euro

Kosto e vizës do të rimbursohet. Pjesëmarrësit duhet të paguajnë një tarifë prej 50 Euro për secilën nga fazat.

Aplikimi:

Organizon:

Akademia e inovacionit dhe Kultura shkon në Evropë – OJQ

Tel: +791

Për më shumë informacion ju lutem  Shkarkoni Formularin e aplikimit 

Për pyetje kontaktoni:

Natalia

E-Mail: [email protected]