Home / Kurse dhe Trajnime / Step’IN | Trajnim 3-10 Maj 2024 | Hollókő, Hungari

Step’IN | Trajnim 3-10 Maj 2024 | Hollókő, Hungari

Trajnim
3-10 Maj 2024 | Hollókő, Hungari

Afati i fundit për të aplikuar: 29 Shkurt 2024

Apliko tani!

Kursi i trajnimit Step’IN fokusohet në zhvillimin e aftësive dhe kompetencave të punonjësve rinorë, liderëve rinorë dhe vullnetarëve për t’i fuqizuar ata për të marrë pozicione drejtuese dhe për t’i pajisur ata me mjete për të udhëhequr grupet dhe komunitetet rinore.

Step’IN është një kurs trajnimi që fokusohet në zhvillimin e aftësive dhe kompetencave të punonjësve rinorë në udhëheqje, dinamikë grupi dhe menaxhim organizativ.

Me këtë trajnim do të trajnohen të rinjtë aktivë në grupe rinore, komunitete dhe/ose organizata për t’i bërë ata më të vetëdijshëm për rrugët e tyre të lidershipit personal dhe profesional dhe për të qenë në gjendje të angazhojnë të rinjtë në mënyrë më aktive duke përdorur metoda kreative, inovative dhe teknika efektive.  Ky trajnim është ndërtuar mbi idenë e të kuptuarit dhe aplikimit të teknikave të menaxhimit organizativ si planifikimi dhe organizimi, zhvillimi i aftësive drejtuese, njerëzit, menaxhimi i kohës dhe buxhetit, vendimmarrja dhe zgjidhja e problemeve. Gjatë kursit të trajnimit punonjësit e rinj do të zhvillojnë aftësitë dhe kompetencat e tyre në tema të tilla të rëndësishme si komunikimi i sigurt, puna efektive në ekip dhe planifikimi strategjik duke kuptuar rëndësinë e punës së të rinjve dhe rolin që ata luajnë në zhvillimin e komuniteteve të tyre.

Objektivat e trajnimit

  • Identifikimi i rolit të punës së të rinjve në shoqëritë tona dhe të kuptojmë rëndësinë e punëtorëve rinorë;
  • Të pajis pjesëmarrësit me mjete të ndryshme për të përvetësuar njohuri dhe për të zhvilluar aftësi dhe kompetenca në menaxhimin organizativ;
  • Të prezantojë teknika efektive të komunikimit, udhëheqjes dhe punës në grup;
  • Të zhvillojë kompetenca për zbatimin e mjeteve, metodave arsimore joformale dhe informale të vendimmarrjes dhe të menduarit strategjik;
  • Të ofrojë hapësirë për pjesëmarrësit për diskutim dhe shkëmbim të praktikave më të mira dhe për të zhvilluar aftësitë dhe kompetencat e tyre drejtuese duke përdorur metodën tandem;
  • Përmirësimi i njohurive rreth Programit Erasmus+ si një mjet për rritjen e dimensionit ndërkombëtar të punës së të rinjve përmes aktiviteteve për ngritjen e kapaciteteve.

Në fund të kursit të trajnimit pjesëmarrësit do të motivohen të marrin pjesë më aktivisht në jetën e komuniteteve të tyre, të zhvillojnë më shumë ide projektesh dhe programesh me dhe për të rinjtë si dhe do të pajisen më mirë për të ofruar një cilësi më të lartë të ofrimit të punës për të rinjtë për shkak
të përvojës, aftësive dhe njohurive të tyre.

Gjatë trajnimit do të përdorim mjete arsimore joformale dhe informale. Trajnimi do të bazohet në një qasje interaktive dhe pjesëmarrëse. Proceset e të mësuarit nga njëri-tjetri dhe të mësuarit duke vepruar do të jenë vendimtare, si dhe mësimi i vetë-drejtuar nga bashkëmoshatarët, ku partnerët ndajnë në mënyrë të barabartë njohuritë e tyre, duke vënë theksin tek integrimi dhe promovimi i përvojës së pavarur të të mësuarit. Kursi i trajnimit do të stimulojë kreativitetin, komunikimin dhe pjesëmarrjen aktive.
Trajnimi Step’IN do të zhvillohet në Hapësirën Kreative, Hollókő, Hungari nga 3-10 maj 2024. Do të jenë 24 pjesëmarrës që vijnë nga vende të ndryshme të Evropës, Lindjes së Mesme, Ballkanit dhe vendeve të Mesdheut.

Shkarko

Click to access Step%27IN%20Infopack.pdf