Home / Kurse dhe Trajnime / Programi i të mësuarit “Europe Youthful” – Edicioni i Ballkanit Perëndimor

Programi i të mësuarit “Europe Youthful” – Edicioni i Ballkanit Perëndimor

call_for_participants_featured_image-720x3901-720x390

Kurs Trajnimi

3-8 Tetor 2016 | Prishtina, KOSOVA

Aktiviteti u ofron praktikuesve të punës rinore një hapësirë për të shqyrtuar dhe në mënyrë kritike të reflektojnë qasje të ndryshme ndaj Evropës përmes identitetit, vlerave dhe pjesëmarrje aktive, dhe për të promovuar idenë e Evropës si një mundësi.

»Evropa është një identitet, një ide, një« ideal.Komisioni -European: » Një narrativ i ri për Europën« Deklarata »Mendja dhe trupi i Evropës«

Koncepti i Evropës bashkëkohore bazohet në modernitet, në pasurinë dhe vlerat qytetare, siç janë demokracia dhe respektim i të drejtave të njeriut, ka filluar të dale në pah për shkak të sfidave të fundit ekonomike dhe socio-politike.Së bashku me zgjimit  e ekstremizmit politik dhe ksenofobisë, ideja e Evropës të bashkuar dhe të ndërvarur ka filluar të përfaqësojë më shumë një kërcënim sesa një mundësi për shumë, sidomos për të rinjtë,  të cilët kriza ka pasur një efekt të shumëfishtë. Programi i të mësuarit “Evropa Youthful” u ofron punëtorë të rinjë mundësi për të eksploruar dhe në mënyrë kritike të reflektojnë qasje të ndryshme ndaj Evropës, si dhe për të zbuluar potencialin e dimensionit europian në punën e të rinjve për fuqizimin e të rinjve.

PROGRAMI inkurajon pjesëmarrësit për të zbuluar përgjigjet për pyetjet e mëposhtme: Si ne, dhe të rinjtë e perceptojnë Evropën? Cilat jane realitetet e të rinjve në pjesë te ndryshme të Evropës? Si jane identitetet tona personale dhe vlerat e pasqyruara në nivel evropian? Si Mund të gjejmë mënyra te reja dhe kreative për të praktikuar qytetarinë aktive në Evropë?

Programi i të mësuarit është një iniciativë e Agjencive Kombëtare Austriake, Gjermane dhe Polake për Erasmus +: Programi Rinia në Veprimi dhe të tre qendrave rajonale Salto (SEE, EECA dhe Euromed). Ajo ka një perspektivë afat-gjatë të përbërë nga kurset e trajnimit të të realizuara në rajonin e vendeve partnere fqinje të Bashkimit Evropian: Ballkani Perëndimor, vendet e Partneritetit Lindor dhe Federatës Ruse dhe vendet e jug-mesdhetare.  Kurset e trajnimit përfshijnë një fazë e-learning paraprak (katër module javore) dhe pas aktivitetit (dy module javore).Faza e e-learning u mundëson pjesëmarrësve të reflektojnë dhe të aplikojnë mësimin e tyre të drejtpërdrejtë në mjedisin e tyre lokal, si dhe në kontekstin ndërkombëtar. Përveç kësaj, programi I të mësuarit përfshin zhvillimin e një mjet i e-learning për të mundësuar më mirë praktikuesit e punës të rinjve për të trajtuar temën e Evropës me të rinjtë. Më shumë informacion mbi të gjithë projektit është në dispozicion në  https://www.salto-youth.net/rc/see/activities/youthfuleurope/ .

Kjo thirrje për pjesmarrës u drejtohet praktikantëve rinorë të fokusuar në temën e Evropës me aspekte të veçanta në lidhje me rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Kursi I Trajnimit do të mbahet në Kosovë *, një vend i cili ka popullsinë më të re në Europë me moshë mesatare 25 vjeç, dhe sektorit të të rinjve  të cilët janë duke kërkuar për perspektivat e reja për bashkëpunim ndërkombëtar.

Grupi I synuar I këtij aktiviteti përfshin të rinjtë që:

– punojnë me të rinj të tjerë;
– janë të interesuar në reflektim dhe studime të mëtejshme mbi temën e Evropës dhe fuqizimin e të rinjve për të kuptuar dhe të përjetojnë Europën si një mundësi;;
–  janë të motivuar për të zbatuar kompetencat e fituara në praktikën e punës rinore lokale;     – të jenë në gjendje që të angazhohen për të marrë pjesë në të gjithë programin, duke përfshirë edhe fazën e-learning para dhe pas kursit të trajnimit (shih programin e aktiviteteve për informacione të mëtejshme);
– në gjendje të punojnë në mënyrë efektive në anglisht;
– mbi 18 vjeç;

Procedura e aplikimit:

Thirrja për pjesëmarrësit dhe formulari I aplikimit është  në dispozicion në http://trainings.salto-youth.net/5821.

Aplikimi mbyllet në 30 qershor 2016.

Data e përzgjedhjes  11 Korrik 2016.

Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni  [email protected]

 

ME SHUME!