Home / Njoftime dhe Aktivitete / Procedurat e transferimit të studimeve në ciklin e parë të studimeve për vitin akademik 2016-2017

Procedurat e transferimit të studimeve në ciklin e parë të studimeve për vitin akademik 2016-2017

Udhëzimi i MAS Nr. 22 datë 06.09.2016

1. Kandidatët që kërkojnë të ndjekin një program të dytë studimi apo të transferojnë studimet, kanë të drejtë të aplikojnë pranë institucioneve të arsimit të lartë, nga data 7 shtator 2016 deri në datën 19 shtator 2016.
2. Kandidatët që aplikojnë në UT për program të dytë studimi apo transferim studimesh, kanë të drejtë të aplikojnë deri në 5 programe studimi, përpara ftllim të vitit akademik dhe sipas afateve të përcaktuara në këtë udhëzim.
3. Kandidatët që aplikojnë për program të dytë studimi të plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar me vendimin nr. 407, datë 01.06.2016 të Këshillit të Ministrave, si dhe të plotësojnë kriteret e përcaktuara nga UT para hyrjes në fuqi të këtij udhezimi, për programet e studimit për të cilët aplikojnë.
4. Kandidatët që aplikojnë për transferim studimesh apo për t‘u pranuar në programet e studimeve dyvjeçre me karakter profesional, si program i dytë studimi nuk kanë detyrimin të plotësojnë kriterin e notës mesatare të miratuar.
5. Nuk mund të pranohen aplikime për transferime të studimeve gjatë vitit akademik. Kandidatët që aplikojnë për transferim të studimeve apo program të dytë studimi duhet të plotësojnë kriteret e përcaktuara nga UT, për programet e studimit për të cilët aplikojnë. Kandidati nuk duhet të jetë duke ndjekur një tjetër program studimi.
6. Aplikimi për transferim studimesh, mund të bëhet nga një program studimi i njëjtë ose i ngjashëm i të njëjtit cikël edhe lloj, të ndjekur nga kandidati në UT, ose në IAL private, vendase apo të huaja, të akredituara për programin përkatës të studimit,
7. Të gjithë kandidatët për program të dytë studimi, që kanë mbaruar arsimin e mesëm të lartë jashtë vendit, duhet të kenë të njohur diplomën/certifikatën e arsimit të mesëm të lartë në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit.
8. Të gjithë kandidatët që dëshirojnë të aplikojnë për transferim të studimeve, paraqesin, pranë sekretarive mësimore që mbulojnë programin përkatës të studimeve dokumentet si më poshtë:

a) Kërkesa drejtuar UT për programin e studimit, në të cilin do të transferojë studimet (ose formulari i aplikimit);
b) Plani i plotë i programit të studimit përfshirë dhe syllabuset përkatëse;
c) Vërtetim të listës së notave dhe krediteve të fituara për çdo lëndë dhe detyrim të shlyer, i cili do të shërbejë për ekuivalentimin e notave të lëndëve të programit të studimit të ndjekur;
d) Kopje të noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave, ose të një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit, të vlerësuar të barasvlershme me të në Shqipëri dhe të njohur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS). Kandidati që ka përfunduar shkollën e mesme në Republikën e Shqiperisë përpara vitit 2011, të dorëzojë fotokopje të noterizuar të dëftesës së pjekurisë të shkollës së mesme. Në mungesë të diplomës së Maturës Shteterore apo dëftesës së pjekurisë së shkollës së mesme, duhet të paraqesë, dublikate të dëfjtesës së pjekurisë të lëshuar nga drejtoria e shkollës së mesme dhe të vërtetuar në Drejtorinë Arsimore Rajonale/Zyra Arsimore përkatëse, ose listën e notave të shkollës së mesme të lëshuar nga Arkivi i Shtetit;
e) Fotokopja e dokumentit të identifikimit (kartë identiteti, letërnjoftim ose pasaportë);
f) Dy fotografi personale,
9. Në momentin e regjistrimit përfundimtar me dokumentacion në UT (pas shpalljes fitues), kandidati paraqet dhe dokumentin origjinal të çregjistrimit, nga IAL nga ku transferohet i cili përmban:
I. Emri, Atësia, Mbiemri;
II. Datëlindja:
III. Vendlindja;
IV. Shtetësia:
V. Numri i matrikullimit që ka pasur në IAL – në përcjellëse;
VI. Emri i shkollës së mesme / IAL-së së kryer përpara ndjekjes së këtij programi studimi;
VII. ID e Maturës Shtetërore / nr. Regj. të veçantë
VIII. Numri personal i identitetit;
IX. Data e regjistrimit në programin e studimit të ofruar nga IAL – ja;
X. Emertimi i programit të studimit dhe Fakulteti përkatës;
XI. Cikli dhe forma e studimit;
XII. Data e ndërprerjes së studimeve.
10. Kandidati që aplikon për program të dytë studimi paraqet dokumentacionin e mëposhtëm pranë sekretarive mësimore që mbulojnë programin përkatës të studimeve:
a. Kërkesa drejtuar UT për programin e studimit, në të cilin aplikon për program të dytë studimi (ose formulari i aplikimit);
b. Kopje e noterizuar e diplomës së studimeve universitare të kryera më parë të shoqëruar me suplementin e diplomës;
c. Vërtetim të listës së notave dhe krediteve të fituara për çdo lëndë dhe detyrim të shlyer, i cili do të shërbejë për ekuivalentimin e notave të lëndëve të programit të studimit të ndjekur (nëse kërkohet njohja e provimeve të shlyera dhe/ose e krediteve përkatëse);
d. Kopje të noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave, ose të një deftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit, të vlerësuar të barasvlershme me të në Shqipëri dhe të njohur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS). Kandidati që ka përfunduar shkollën e mesme në Republikën e Shqipërisë përpara vitit 2011, të dorëzojë fotokopje të noterizuar të deftesës së pjekurisë të shkollës së mesme. Në mungesë të diplomës së Maturës Shtetërore apo deftesës së pjekurisë së shkollës së mesme duhet të paraqesë, dublikate të dëftesës së pjekurisë të lëshuar nga drejtoria e shkollës së mesme dhe të vërtetuar në Drejtorinë Arsimore Rajonale/Zyra Arsimore përkatëse, ose listën e notave të shkollës së mesme të lëshuar nga Arkivi i Shtetit;
e. Fotokopje e dokumentit të identifikimit (kartë identiteti, letërnjoftim ose pasaportë);
f. Dy fotografi personale.

1536_126857737484999_1920959846_n

About Sabina Borakaj

Shikoni gjithashtu

Kampi Rinor Rural EYCA

Kampi Rinor Rural EYCA, një projekt nga Paneli Rinor i EYCA, ka përfunduar me sukses, …