Home / Kurse dhe Trajnime / Mjete online në punën e të rinjve dhe të mësuarit jo-formal

Mjete online në punën e të rinjve dhe të mësuarit jo-formal

timthumb (3)

 

Afati  i fundit për të aplikuar: 2 dhjetor 2016

E hapur për: Të rinj nga Serbia, Mali i Zi , Qipro, Kroacia, Shqipëria ,Maqedonia,  Turqia, Greqia, Bosnja ,Romania

Eventi: 20-26 Janar 2017, Mali Kopanoik,Brezece, Serbi

 

Përshkrimi:

Të rinj, nga 10 vende të ndryshme  do të mblidhen në këte projekt për të promovuar dhe zhvilluar ide të reja në punën e të rinjve dhe të mësuarit jo-formal , duke zbuluar mjete të reja dhe duke përmirësuar ato ekzistente.Dimensionet internacionale të këtij projekti janë shumë të rëndësishme sepse duke ndarë dije, aftësi, eksperiencë, praktika të mira ose jo do të kishin një vlerë shumë të madhe. TC do të motivojë pjesmarrësit të përdorin mjetet online, efektivisht dhe gjerësisht në aktivitetet e tyre,me qëllim zhvillimin e procesit mësimor/edukues dhe gjithashtu për të zhvilluar përdorimin e materialeve/praktikave, si rezultat përdorimin e tyre në komunitete të mëdha.

 

Trajnimi do të përfshij punonjës të rinj, lider, aktivist , të cilët do të jenë në detyrë në organizatat e tyre dhe do të punojnë në mënyrë direkte me të rinj të tjerë , me qëllim përmirësimin e kompetencave tek të rinjtë dhe rritjen e punësimit tek grupmoshat e reja. Gjatë TC, pjesmarrësit do të zhvillojnë:

  1. Kompetenca arsimore (aftësia për të përdorur dhe shpërndarë metoda mësimdhënie online , mjete dhe materiale në ndihmë të punës rinore dhe të mësuarit në mënyrë jo-formale)
  2. Aftësitë praktike (krijimi i mjeteve informuese, komunikuese dhe mediatike)

 

 

Objektivat kryesorë të programit.

  • Të pajis pjesmarrësit me aftësi dhe dije ,gjithashtu të zhvillojë kompetencat e tyre praktike në krijimin dhe praktikimin e mjeteve të reja të edukimit joformal dhe në punën e të rinjve.
  • Të eksplorojë mjete pune të reja por edhe ato ekzistente në fushat e edukimit joformal dhe në punën e të rinjve.
  • Të krijoj një eksperiencë dhe të mësojë se si të përdori hapësirat online, për të krijuar një mjedis të mësuari sa më të lehtë.

 

 

Pranueshmëria:

Të rinj nga 10 vënde të ndryshme si :Serbia, Mali i Zi , Qipro, Kroacia, Shqipëria, Maqedonia, Turqia, Greqia, Bosnja ,Romania.

 

Kostot:

  • Ky projekt është i financuar nga Këshilli i Europes në kuadër me Fondacionin e të Rinjve Europian;
  • Akomodimi dhe kostot e ushqimit në hotel do të mbulohen nga organizata mikpritëse.
  • Nuk ka asnjë tarifë për pjesëmarrjen.
  • Shpenzimet e udhëtimit: 70% e kostove aktuale do të rimbursohen pjesmarrësve me transfertë bankare. Pjesmarrësit janë të detyruar të mbulojëe 30% të kostove të tyre të udhëtimit. Maximumi i lejuar për kostot e udhëtimit për pjesmarrës janë:

Serbia-30EUR

Kroacia-120 EUR

Shqipëria-150 EUR

Mali i Zi-60 EUR

Maqedonia -60 EUR

Qipro-400 EUR

Turqia-350 EUR

Greqia-150EUR

Bosnja-70EUR

Romania-120EUR

 

Si të aplikosh?

Nëse jeni të interesuar në këtë trajnim ,plotësoni formularin e aplikimit duke klikuar KETU  dhe dërgoje në [email protected]  jo më vonë se 2 Dhjetor 2016.