Home / Kurse dhe Trajnime / Konferencë: Puna rinore evropiane fuqizon vlerat demokratike të të rinjve dhe qytetarëve aktiv

Konferencë: Puna rinore evropiane fuqizon vlerat demokratike të të rinjve dhe qytetarëve aktiv

Speak UP, Step UP! Puna rinore evropiane fuqizon vlerat demokratike të të rinjve dhe qytetarëve aktiv

Datat: 16-18 tetor 2017

Vendi: Berlin, Gjermani

Afati i fundit për të aplikuar: 27 Gusht 2017

Data e përzgjedhjes: 18 Shtator 2017

Speak UP, Step UP! Një konferencë evropiane për të shqyrtuar praktikën, ndikimin dhe rolin e ardhshëm të Erasmus në promovimin e vlerave dhe qëndrimeve demokratike dhe qytetarisë aktive midis të rinjve në Evropë.

Përshkrimi

Gjatë dekadës së fundit Evropa ka përjetuar sfida të padëgjuara politike: një krizë ekonomike dhe financiare që ka ndikuar në mënyrë negative tek të rinjtë e Evropës, kërcënimin ekstremizt të dhunshëm, sulmet terroriste, intolerancën në rritje, racizmin dhe ksenofobinë, përhapjen e urrejtjes dhe kthim prapa në vlerat demokratike. Ashtu si viktimat, autorët, aktivistët, dhe të rinjtë në mbarë Evropën janë të shqetësuar, por edhe të prekur drejtpërdrejt nga këto fenomene.
Për më shumë se 30 vjet, programet evropiane për rininë dhe mobilitetin kanë promovuar vlerat evropiane në përputhje me nenin 2 të Traktatit për Bashkimin Evropian dhe veçanërisht pjesëmarrjen në jetën demokratike, qytetarët aktiv, dialogun ndërkulturor, përfshirjen sociale dhe solidaritetin midis të rinjve në Evropë dhe përtej. Që nga fillimet e tyre, këto programe i kanë ofruar të rinjve mundësi për të punuar në çështje të rëndësishme politike dhe sociale, në përpjekje për t’u angazhuar si krijuesit e ndryshimeve që ata duan të shohin në bashkësitë e tyre lokale, shoqëritë kombëtare dhe Evropën.

Megjithatë angazhimi qytetar dhe politik i të rinjve ka qenë gjithmonë një prioritet për Erasmus + Youth in Action, dhe kjo është për t’u krenuar . Puna rinore evropiane dhe ndërkombëtare mund të ketë qëllime të dukshme politike që nuk janë pranuar botërisht. Anëtarët e komunitetit të praktikës së Erasmus + Youth in Action, ballafaqohen çdo ditë me sfidën e zbatimit të një dimensioni politik koherent dhe efektiv në projektet e tyre me të rinjtë.

Një deklaratë e Ministrave të Arsimit të të gjitha Shteteve Anëtare të BE-së, Deklarata e Parisit thekson synime dhe objektiva konkrete politike për Erasmus + dhe Youth in Action, të tilla si:

  • Sigurimi i të rinjve për të fituar kompetenca sociale, qytetare dhe ndërkulturore, duke promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat themelore, përfshirjen sociale dhe mosdiskriminimin, si dhe qytetarinë aktive;

  • Rritja e mendimit kritik dhe shkrim-leximit mediatik, veçanërisht në përdorimin e internetit dhe mediave sociale, në mënyrë që të zhvillohet rezistenca ndaj diskriminimit dhe indoktrinimit;

  • Nxitja e edukimit të fëmijëve dhe të rinjve në nevojë, duke siguruar që sistemet tona të arsimit dhe aftësimit të adresojnë nevojat e tyre;

Promovimi i dialogut ndërkulturor përmes të gjitha formave të të mësuarit në bashkëpunim me politikat e tjera të përshtatshme dhe palët e interesuara.

Qëllimi i konferencës

Përforcimi i rolit dhe ndikimit të Erasmus + Youth in Action në promovimin e qytetarëve aktiv dhe vlerave të përbashkëta evropiane duke përfshirë pluralizmin, mosdiskriminimin, tolerancën, drejtësinë, solidaritetin dhe barazinë, duke pasur parasysh qëllimet e programit Erasmus + Rinia për Veprim dhe atyre të shprehur në Deklaratën e Parisit.

Rezultatet e pritshme të konferencës

Shpresohet se konferenca do të jetë një mundësi për anëtarët e komunitetit Erasmus + Rinia për Veprim për të rishikuar dhe rikonfirmuar vizionin e tyre të përbashkët për qëllimin politik dhe qytetar të programit, duke marrë parasysh informacionet e fundit rreth qëndrimeve dhe shqetësimeve për të rinjtë në Evropë, dhe për praktikën aktuale të edukimit qytetar që po zhvillohet në program.

Objektivat e konferencës

_ Të eksplorojnë, dokumentojnë dhe festojnë shumëllojshmërinë e praktikave të edukimit politik dhe pedagogjisë kritike që mund të gjenden në programin Erasmus + Rinia për Veprim dhe që u japin të rinjve mundësinë për të punuar mbi vlerat (p.sh. liria, toleranca dhe anti-diskriminimi )

_ Të mbledhin dëshmi se si praktika e punës së të rinjve në program po i përgjigjet sfidave politike dhe sociale të shoqërive evropiane, të cilat vetë të rinjtë e konsiderojnë të rëndësishme;

_ Të problematizojnë dhe debatojnë sfidat dhe dilemat që dalin në zbatimin e objektivave të orientuara nga vlera të programit dhe në praktikën e punës rinore evropiane dhe ndërkombëtare të vlerës së bazuar;

_ Të shqyrtojë rëndësinë e historisë së programeve rinore evropiane dhe të traditave arsimore nga të cilat janë zhvilluar për praktikën e ardhshme të punës rinore ndërkombëtare, pedagogjisë kritike dhe edukimit politik ndërkulturor në Erasmus + Rinia për Veprim;

_ Të identifikojnë boshllëqet që mund të plotësohen, masat për të plotësuar nevojat, mundësitë për bashkëpunim dhe rekomandimet për veprimet e ardhshme;

_ Të lidhin proceset e ndryshme të politikave dhe praktikave ku këto çështje po trajtohen, debatohen, zhvillohen dhe vendosen në mënyrë që të sigurohet një integrim efektiv i iniciativave që kanë të bëjnë me synime të ngjashme.

Pjesëmarrësit e konferencës

Konferenca do të mirëpresë deri në 100 pjesëmarrës nga e gjithë Evropa. Kjo konferencë është për ju, nëse korispondoni me një ose më shumë nga profilet e mëposhtme:

  • Ju aktualisht po zbatoni ose keni zbatuar më parë projekte të Erasmus + Youth in Action,

  • punoni drejtpërdrejt me të rinjtë në projekte ose menaxhoni projekte përmes të cilave keni kontakt të gjerë me të rinjtë;

  • Ju keni në mënyrë aktive qasje të ndryshme të edukimit joformal (për shembull, pedagogji kritike, edukimi për qytetari demokratike, edukimi i qytetarisë evropiane, edukimi i të drejtave të njeriut, edukimi politik ose ndërkulturor),

  • Ju po përdorni projekte Erasmus + Youth in Action për të zhvilluar qytetarinë aktive të të rinjve, shkrim-leximin politik dhe veprimin shoqëror;

  • Ju jeni drejtues i një organizate, shoqate, institucioni ose rrjeti që promovon në mënyrë aktive vlerat që mbështesin qytetarinë aktive të të rinjve duke përdorur arsimin politik ose me vlerë në fushën e rinisë evropiane;

  • Ju jeni përgjegjës për zhvillimin dhe zbatimin e kornizave të politikave që mbështesin edukimin qytetar dhe politik.

Të gjithë pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të ndajnë përvojat e tyre specifike për të punuar me dhe mbi zhvillimin e punës ndërkombëtare të të rinjve, duke përdorur Erasmus + / Youth in Action ose programe të tjera evropiane rinore.
Organizatorët do të përpiqen të krijojnë një grup pjesëmarrësish që përfaqësojnë shumëllojshmëri më të gjerë të perspektivave dhe përvojave nga e gjithë rajoni evropian i të rinjve, në veçanti programi Erasmus + / Youth in Action.

Kostot

Ky projekt financohet nga programi Erasmus +: Rinia në Veprim. Duke u zgjedhur për këtë kurs, të gjitha shpenzimet (akomodimi, udhëtimi, viza etj.) të rëndësishme për pjesëmarrjen në kurs do të mbulohen nga NA ose SALTO të përfshirë në këtë projekt – përveç një tarife pjesëmarrjeje që ndryshon nga shteti në shtet dhe nga vendi në vend. Ju lutemi të kontaktoni Erasmus +: Rinia në Veprim NA për të mësuar më shumë rreth detajeve financiare, dhe si të organizoni rezervimin e biletave tuaja të udhëtimit dhe rimbursimin e shpenzimeve tuaja të udhëtimit. Nëse vini nga Ballkani Perëndimor ju lutemi kontaktoni SALTO SEE nën [email protected] për të mësuar rreth informacionit të mëtejshëm në lidhje me detajet financiare.