Home / Kurse dhe Trajnime / Konferencë: “Ngrini zërin tuaj për Evropën e së nesërmes” | Lubjanë

Konferencë: “Ngrini zërin tuaj për Evropën e së nesërmes” | Lubjanë

“Ngrini zërin tuaj për Evropën e së nesërmes”
Forumi për edukimin e nënshtetësisë me dimension Evropian

Seminar / Konferencë

Data: 13-16 Nëntor 2017

Vendi:  Lubljana, Slloveni

Afati i fundit për të aplikuar: 17 Shtator 2017

Forumi mbledh palë të ndryshme të interesuar në fushën e të rinjve për të eksploruar politikat dhe praktikat përkatëse të lidhura me edukimin për një nënshtetësi demokratike me një dimension Evropian, të fitojnë njohuri të reja mbi këtë temë dhe të zhvillojnë përgjigje frymëzuese.

Përpjekja për të avancuar politikën në Evropë, integrimi politik evropian përtej bashkëpunimit ndërqeveritar çon në pyetjen, Në çfarë mase identifikimi qytetar dhe vullneti për veprim kolektiv politik është i mundur në nivel Evropian? A kanë të rinjtë Evropian mundësi të socializohen me shtetësinë Evropiane? Si e kuptojmë konceptin dhe cilat janë mekanizmat për ta praktikuar atë? A promovohet dimensioni Evropian duke përdorur qasje të përshtatshme pedagogjike për shtetësinë në nivel kombëtar? Për më tepër, kush është sot roli i të rinjve që punojnë në zhvillimin e angazhimit qytetar për Evropën dhe shqetësimet aktuale Evropiane?

Qëllimi i këtij forumi është të promovojë dimensionin Evropian  ne edukimin për një shtetesi demokratike me të rinj dhe kontribut për njohjen e shtetësisë Evropiane. Aktiviteti do të mbledhë palë të interesuara – praktikues të rinj, mësues, edukator dhe aktivistë- nga programi Erasmus+ dhe shtetet partner të Ballkanit Perëndimor për të eksploruar politikat e përshtatura dhe praktikën në këtë fushë.

Përshkrimi

Edukimi për shtetësi demokratike në Evropën bashkëkohore- duke ndryshuar bazën:

Shtetësia është një term i vështirë per t’u kuptuar terësisht. Në një sens legal të thjeshtë, ajo përfshin marrëdhënien e një individi dhe një shoqërie gjatë antarësimit. Duke parë nga një perspektivë më e gjerë, nënshtetësia mund të kuptohet si një praktikë dinamike e të drejtave të shoqërisë në një kuptim të mendjes qytetare, në të cilën njeriu merr një rol aktiv në formimin e shoqërisë. Në kontekstin bashkëkohor evropian, edukimi i qytetarisë merr forma të ndryshme, megjithatë demokracia mbetet një vlerë themelore.

Në fushën e punës evropiane të rinisë dhe politikës rinore, koncepti në këtë mënyrë funksionon si një ftesë për dialog dhe veprim në çështjet politike, shoqërore dhe qytetare në sferën publike europiane, duke çuar gjithashtu në kuptimin e shtetësisë evropiane përtej kufijve politikë ose gjeografikë të Bashkimit Europian.

Programi Erasmus + mbetet instrumenti kryesor i Bashkimit Evropian në fushën e arsimit, trajnimit dhe rinisë në arritjen e objektivave të politikave në nivel evropian, duke plotësuar përpjekjet e bëra nga shtetet anëtare në nivel kombëtar dhe lokal. Për më tepër, promovimi i qytetarisë aktive, pjesëmarrja demokratike e të rinjve në Evropë dhe fitimi i kompetencave qytetare dhe sociale kanë qenë prej kohësh elemente të rëndësishme në Programin Erasmus + dhe paraardhësit e tij, veçanërisht në fushën e të rinjve. Megjithatë, trajtimi i qytetarisë së të rinjve në mënyrë efektive kërkon sinergji në të gjithë sektorët dhe politikat arsimore.

Deri tani në nivel Evropian, edukimi luan një rol në promovimin e vlerave thelbësore të Këshillit Evropian : demokraci, të drejtat e njeriut dhe  ligjet, si dhe parandalimin e dhunimin e të drejtave të njeriut. Edukimi është gjithnjë e më shumë i parë si një intolerancë.

Qëllimi dhe objektivat e veprimtarisë:

Qëllimi i aktivitetit është të promovojë dimensionin Evropian në edukimin e qytetarzimin demokratik me të rinj dhe kontribimi i njohjes së nënshtetsisë Evropiane.

Objektivat specifike janë:

 • Të hartojë tendencat e fundit, zhvillimet dhe proceset e politikave që lidhen me temën e aktivitetit;
 • Të ofrojë njohuri dhe të stimulojë diskutimet lidhur me konceptin e shtetësisë evropiane;
 • Të sigurojë hapësirë për shkëmbimin e praktikave të pjesëmarrësve në adresimin e dimensionit evropian në edukimin për qytetari demokratike, në veçanti përmes punës rinore dhe edukimit jo-formal;
 • Të identifikojë sfidat në afrimin e dimensionit evropian në arsim për qytetari demokratike dhe të tregojë praktika frymëzuese dhe mënyra për t’i adresuar ato;
 • Të inkurajojë rrjetëzimin, partneritetet e reja dhe bashkëpunimin ndërmjet pjesëmarrësve;
 • Të advokojë për njohjen e vlerës së shtuar të dimensionit evropian në arsimin për qytetari demokratike si një mjet për adresimin e sfidave aktuale në shoqëritë evropiane.

Grupi i synuar:

Aktiviteti do të mbledhë 50 palë të interesuara (punonjësit e rinisë, mësues, krijuesit e politikave rinore) nga programi Eramus+ dhe shtete partnere të Ballkanit Perëndimor duke punuar në kontekst të edukimit për nënshtetësinë demokratike me të rinjtë.

Pjesëmarrësit duhet të kenë:

 • Kompetencat në promovimin, menaxhimin ose dhënien e arsimit për qytetari demokratike ose nxitjen e qytetarisë evropiane të të rinjve;
 • Interes për të eksploruar temën e edukimit për qytetari demokratike me dimensionin evropian, politikat dhe praktikat përkatëse, zbulimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të qasjeve për të adresuar objektivat dhe sfidat e lidhura;
 • Motivimi për të formuar rrjete dhe për të krijuar partneritete të reja për bashkëpunim në kuadër të kësaj fushe, veçanërisht në kuadër të Programit Erasmus +;
 • Aftësi të komunikojnë dhe të punojnë në Anglisht;
 • Të jenë të paktën 18 vjeç.

Vendi:

Aktiviteti do të organizohet në City Hotel, i cili  ka vendodhjen në qendër  të Ljubjanës, Slloveni.

Shpenzimet

Ky projekt është i financuar nga Eramus+: Programi Rinia për Veprim. Të përzgjedhurit  për këtë kurs, do të kenë të gjitha shpenzimet (akomodimin, udhëtimin, vizën etj.) të mbuluara nga Erasmus +: Rinia në Veprim, me përjashtim të një tarife për pjesëmarrje, e cila ndryshon nga vendi në vend. Ju lutemi të kontaktoni Erasmus + tuaj: Agjensia Kombëtare e të Rinjve në Veprim në qoftë të mësoni më shumë për hollësitë financiare . Nëse vini nga një vend tjetër përveç Erasmus +: Vendet e Programit të të Rinjve në Veprim, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt organizatorët për informacione të mëtejshme në lidhje me detajet financiare.

Kontaktoni për pyetje:
Maija Lehto
E-Mail: [email protected]
Telefon: + 386 1 430 47 47

Apliko tani!