Home / Kurse dhe Trajnime / AKADEMIA STRANIAK PËR DEMOKRACI DHE TË DREJTAT E NJERIU

AKADEMIA STRANIAK PËR DEMOKRACI DHE TË DREJTAT E NJERIU

 

Afati i fundit për të aplikuar: 10 Korrik 2018
Thirrje e hapur për: student të avancuar dhe të diplomuar në fusha të ndryshme akademike të cilët janë veçanërisht të interesuar në demokraci, rregullat dhe ligji dhe të drejtat e njeriut.
Vendi: Akademia Verore, 2 – 15 Shtator 2018 në Sarandë, Shqipëri

Përshkrimi

The Academy  është themeluar në 2013 nga Instituti Ludwig Boltzmann për të Drejtat e Njeriut – Shoqata kërkimore (BIM-FV) me qëndër në Vienë.  Bashkëpunëtor janë fakulteti i Drejtësisë Vienë dhe Universitete nga Ballkani Perëndimor, këtë vit Fakulteti i Drejtësisë Tiranë.

Lehtësuesi kryesor i Akademisë është Fondacioni Straniak. Fondacioni kontribuon për promovimin e qëllimeve, ideve dhe vlerave të Konventës Europiane pvr të Drejtat e Njeriut në veçanti në Vendet e Europës Lindore. Akademia mbështetet gjithashtu nga Iniciativa e Europës Qendrore (Central European Initiative), dhe gjithashtu nga kompani të ndryshme dhe firma ligjore nga Shqipëria dhe Austria. Ambasada Austriake në Shqipëri dhe Bosnje – Hercegovinë gjithashtu japin mbështetjen e tyre.

Qëllimi dhe koncepti i akademisë

Qëllimi i Akademisë është për të promovuar edukimin akademik mbi demokracinë, rregullar e ligjit dhe të drejtat e njeriut në vendet e Ballkanit Perëndimor, i cili është fokusi rajonal i Akademisë. Akademia krijon një lidhje që lidh teorinë me praktikën, të promovuar përmes një formati ndërdisiplinor dhe interaktiv.

Për të vazhduar me politikën, ndryshimet ligjore dhe sociale dhe për të siguruar rëndësinë e vazhdueshme të Akademisë për profesionistët e ardhshëm, një pjesë e programit përqëndrohet tek temat aktuale me rëndësi europiane dhe ndërkombëtare.

Kush shpjegon?

Lektorët e Akademisë Straniak janë profesorë me experience, ekspert rajonal dhe ndërkombëtar dhe praktikantë me prejardhje të ndryshme akademike. Secili leksion do të mbahet nga dy lektorë, një nga Vendet Anëtare të BE dhe një nga Ballkani Perëndimor ose shtete të tjera. Përmes këtij koncepti të “mësimdhënies së përbashkët” lektorët përpunojnë një temë nga perspektiva dhe qasje të ndryshme, dhe në këtë mënyrë sigurojnë një kuptim më të gjerë dhe të diferencuar. Studentët nuk do të kenë mundësinë vetëm të dëgjojnë prezantimet, por ata gjithashtu do të jenë të përfshirë në leksione dhe të ftuar të marrin pjesë në diskutime, punë në grup, tavolinë të rrembullakët dhe do të luajnë rol në një temë aktuale dhe sfiduese.

Përveç kësaj, studentët do të marrin njohuri për punën e përditshme të praktikantëve dhe ekspertëve, juristëve, diplomatëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile.

Programi

Programi intesiv 2 javor ofron një larmi leksionesh dhe pune në grup për temat më të rëndësishme në fushën e demokracisë, ligjit dhe të drejtave të njeriut. Java e pare përqëndrohet në konceptet dhe instrumentet kryesorë për të siguruar këto parime dhe vlera themelore. Java e dytë do të merret me çështje specifike.

Programi pëbëhet nga 5 pjesë

Pjesa 1: Parimet dhe vlerat themelore

Pjesa 2: Kombet e Bashkuara (UN)

Pjesa 3: Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë (OSCE)

Pjesa 3: Këshilli i Europës (CoE)

Pjesa 4: Bashkimi Europian (EU)

Pjesa 5: Çështje të zgjedhura për të drejtat e njeriut

Përveç kësaj, një ditë do të jetë dedikuar loj roli në një temë aktuale sfiduese në mënyrë që të arrijnë një marrëveshje bindëse dhe të kënaqshme.

Në këtë mënyrë, studentët do të përfaqësojnë ndryshimin ndërkombëtar, aktor vendor ose privat,  për të marrë pjesë në negociata dhe/ose vendimarrje gjyqësore dhe hartojnë dokumenta positive.

Të gjitha leksionet do të mbahen në gjuhen Angleze.

Programi :

http://bim.lbg.ac.at/en/straniak-academy-democracy-and-human-rights-0

Leksionet do të mbahen gjatë paraditeve dhe darkave. Në disa mbrëmje , do të organizohen mbrëmjet e diskutimit me ekspertë dhe praktikantë.

Koha e lirë

Gjatë kohës së drekës, studentët do të kenë mundësinë të qetësohen dhe të kalojnë pak kohë në plazhin që është pranë me hotelin që do të akomodohen. Dy nga mbrëmjet do të jenë të lira nga leksionet dhe mund të shpenzohen sipas dëshirës. Një ekskursion është parashikuar të shtunën e pare për të eksploruar Shqipërinë. Eskursioni është do të duhet të paguhet nga vetë studentët.

Certifikatat dhe kreditet
Akademia Straniak është një program intensive. Në përfundim të javës së dytë, studentët do të angazhohen të bëjnë një testim final në mënyrë që të marrin diplomën. Parakushtet për një vlerësim pozitiv janë që duhet të arrijnë më shumë se 50% të pikëve maksimale për provim ( pyetje me zhvillim dhe pyetje të shkurtra) dhe të jenë aktiv gjatë dy javëve.

Pikat e ECTS varen nga plani dhe program i fakulteteve dhe universiteteve përkatëse të studentëve. Studentët do të informojnë veten e tyre për procedurat e nevojshme dhe dokumentat në fakultetin e tyre.

Vendi

Studentët do të akomodohen në dhoma dyshe në një hotel në qytetin e Sarandës pranë detit.

Pranueshmëria

Akademia Straniak Academy është hapur për studentët e avancuar dhe të sapodiplomuarit me prejardhje të ndryshme akademike por të interesuar në çështjet e demokracisë, juridikut dhe të drejtave të njeriut. Grupi i synuar janë student nga Vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Bosnje Hercegovinë, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia, Sllovenia dhe Austria.

Shpenzimet

Tarifa e regjistrimit për Akademinë Straniak është 150 EURO për pjesëmarrësit nga vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe 300 EURO për pjesëmarrësit nga çdo vend tjetër.

Akademia Straniak mbulon kostot e akomodimit për gjatë dy javëve ( përfshirë mëngjesin dhe drekën) dhe kostot e kurseve. Shpenzimet e rrugës nuk janë të mbuluara dhe do të duhet të paguhen nga vetë pjesëmarrësit

Si mund të aplikoj?

Ju duhet të vizitoni faqen http://bim.lbg.ac.at/en/straniak-academy-democracy-and-human-rights-0, ku do të gjeni të gjithë informacionin e nevojshëm dhe dokumentat (Programin dhe Formularin e Aplikimit). Shkarkoni dokumentat dhe plotësojini ato. Duhet ti dërgoni me email, sëbashku me CV tuaj dhe një letër rekomandimi, të gjitha sëbashku në një PDF deri 10 Korrik 2018 tek stafi i Straniak Academy:

[email protected] dhe [email protected]

Stafi do të informojë kandidatët e përzgjedhur brenda muajit Korrik. The Straniak Academy team will inform the candidates about the selection results in July 2018. Tarifa e regjitsrimit duhet të paguhet brenda datën 31 Korrik 2018.

Për më shumë informacion ju mund të vizitoni faqen zyrtare official website.