Home / Njoftime dhe Aktivitete / Thirrje publike për të aplikuar për pjesëmarrje në hackathonin informativ #Youth for MIL Solutions

Thirrje publike për të aplikuar për pjesëmarrje në hackathonin informativ #Youth for MIL Solutions

Çfarë mund të bëjnë të rinjtë në Shqipëri për të përmirësuar kapacitetet e për të përdorur në mënyrë aktive dhe të frytshme informacionin e disponueshëm në media për punën dhe veprimtaritë e tyre, si dhe për të luftuar përhapjen e “dezinformimitt në kohë të pandemisë”, duke shfrytëzuar mediat dhe edukimin informativ si mjete pune në këtë përpjekje?

Hakathoni tre-ditor [1], ku do të marrin pjesë 15 të rinj të ndarë në 3 grupe pune, do të përpiqet të stimulojë një atmosferë bashkëpunimi, lidhjeje dhe pune për të gjetur përgjigje për këtë, por dhe shumë pyetje të tjera që lidhen me të. Bashkohuni me ne, aplikoni përmes këtij linku dhe bëhuni pjesëtar/e i këtij ekipi për të gjeneruar zgjidhje praktike për ato probleme që i njihni edhe vetë.

Thirrja për aplikime tanimë është e hapur zyrtarisht për të gjithë të rinjtë nga Shqipëria (18-25 vjeç) deri më 22 prill 2021.

Hackathon-i edukativ – çfarë, kush dhe me çfarë synimi?

Instituti Shqiptar i Medias në partneritet me organizatat e shoqërisë civile nga Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Kosova, Maqedonia Veriore dhe Serbia, bën një thirrje publike për aplikime për të gjithë të rinjtë (18-25 vjeç) që vijnë nga Shqipëria për të na u bashkuar në një hackathon tre ditor online kushtuar gjetjes së ideve dhe zgjidhjeve për çështje dhe probleme në fushën e edukimit mediatik dhe të informacionit. Hackathoni do të organizohet në datat 27-29 prill 2021 dhe organizatorët marrin përsipër të gjitha shpenzimet e pjesëmarrjes për 15 pjesëmarrës/e.

Hackathoni organizohet si pjesë e projektit “Media për qytetarët, qytetarët për median” financuar nga Bashkimi Europian. Projekti u ndërmor më 2018 me qëllimi për të zhvillimuar kapacitetet e sektorit civil për të çuar përpara edukimin mediatik dhe informative në rajon.

Prirja e kudogjendur e përhapjes së dezinformimit në media dhe në botën online, e nxitur dhe e ndihmuar nga përhapja e informacioneve dhe lajmeve të paverifikuara për COVID-19 dhe tema të tjera, ka krijuar konfuzion gjithnjë e më shumë te të rinjtë, duke i ka lënë ata të çarmatosur dhe pa mjete adekuate për të vepruar. Njohuritë mediatike dhe informative të popullsisë, posaçërisht te të rinjtë, të cilët, në një numër të madh marrin pjesë aktivisht në krijimin dhe konsumimin e informacioneve online, luajnë një rol të dorës së parë në zgjidhjen e kësaj sfide.

#YouthForMILSolutions është konceptuar si një tubim dhe konkurs tre ditor në internet për të rinjtë nga e gjithë Shqipëria mbi përdorimin e njohurive në media dhe të edukimit informativ – si mjet për hartimin e iniciativave dhe zgjidhjeve inovative për njohjen efektive dhe përdorimin e informacionit nga burimet e aksesueshme mediatike, si dhe për moslejimin e përhapjes së dezinformacioneve dhe llojeve të tjera të të dhënave të krijuara për qëllime të ndryshme.

Kë kërkojmë, çfarë ofrojmë, si mund të aplikoni?

Kriteret për pjesëmarrje

Aplikimi është i hapur për:

 • Të gjithë të rinjtë (18-25 vjet) nga Shqipëria
 • Të rinjtë aktivë në fushën e medias ose të arsimit, të cilët kanë afinitet në fushë të medias, arsimit, aktivizmit shoqëror dhe zgjidhjes së problemeve.
 • Të rinjtë që kanë përvojë në proceset arsimore joformale.
 • Të rinjtë që njohin gjuhën angleze.

Të rinjtë e interesuar mund të aplikojnë individualisht ose në ekip deri në 5 anëtarë. Komisioni, bazuar në cilësinë dhe motivimin e shprehur në formularin e aplikimit, do të zgjedhë 15 aplikacionet më të suksesshme individuale / në grup dhe do t’i ftojë pjesëmarrësit t’i bashkohen ekipit të projektit për një eveniment tre ditore online.

Duke u bazuar në idetë e propozuara dhe në draftet e parashtruara në aplikimet e marra, ekipi i projektit do të zgjedhë dhe plotësojë njësitë tematike që do të drejtojnë pjesëmarrësit e përzgjedhur dhe do të propozojnë përbërjen përfundimtare të ekipeve të punës (në total 3 ekipe me pesë pjesëmarrës), dhe në konsultim me ekspertë nga fusha të ndryshme, do të kërkojë të hartojë ato zona dhe sfera ku mund të ofrohen zgjidhje reale dhe konkrete në suazë të parametrave të ofruar n hackathon.

Tema që na interesojnë

Ne jemi veçanërisht të interesuar për gjetjen e zgjidhjeve në fusha:

 • Si të mundësojmë një prani më të madhe të informacionit të bazuar shkencërisht, por dhe të shkencëtarëve si bashkëbisedues në tekstet mediatike? Në kushtet e pandemisë, ndryshimeve klimaterike, ngrohjes globale, zëri i shkencës, shkencëtarët që mund të ofrojnë informacione të bazuara dhe të besueshme, duket sikur janë mbytur prej një teprie burimesh informacioni, si në media ashtu edhe në rrjetet sociale. Çfarë mund të bëjmë për të përmirësuar bashkëpunimin midis shkencëtarëve, gazetarëve, përdoruesve të rrjeteve sociale, në mënyrë që të përforcojmë praninë dhe rëndësinë e shkencës në procesin e përditshëm të informimit?
 • Si i shohin të rinjtë rrjetet sociale në të ardhmen? Si do të dukeshin platformat e rrjeteve që nënkuptojnë një mjedis më të sigurt në internet, pa gjuhë urrejtjeje, nxitje të dhunës, lajme të rreme? Cilat do të ishin postulatet kryesore të rrjeteve të tilla?
 • Si të përgatitemi për mediat e së ardhmes? Cilat janë sfidat kryesore dhe si t’i ndihmojmë të rinjtë t’i kapërcejnë ato? Dezinformimi, deep-fakes, teoritë e konspiracionit, modelet e ndryshuara të prodhimit të përmbajtjes mediatike janë disa prej prirjeve që kemi parë në vitet e fundit. Një energji e madhe është investuar në trajnimin e të rinjve për të njohur dhe ngulitur përmbajtje të këtilla përmes trajnimit, zgjidhjeve të IT-ve. Ne jemi në kërkim të ideve inovative për t’iu ardhur në ndihmë të rinjve të njohin dhe të kapërcejnë sfidat në mjedisin mediatik.
 • Si mund të mbërrini të kontaktoni me individë dhe organizata që përhapin teori konspirative? Si të flasim me ata që besojnë në teoritë e konspiracionit dhe i shpërndajnë ato në profilet e tyre, duke minuar kështu zhvillimin e ndërgjegjësimit për çështje të rëndësishme shoqërore. Ne kërkojmë ide mbi mënyrat për të filluar një dialog konstruktiv, bindje pa dënim, bazuar në njohuri, fakte dhe respekt për qëndrimet e mënyrat e të menduarit.
 • Si t’i bëjmë të interesohen të rinjtë që të mësojnë rreth medias në procesin e mësimdhënies? Ne kërkojmë rekomandime dhe zgjidhje kreative për mësuesit dhe profesorët nga këndvështrimi i studentëve dhe tryezave të studentëve. Çfarë përbën interes për të rinjtë në media dhe si të veprojnë mësuesit që t’i ndihmojnë ata t’i zhvillojnë më tej interesat, duke mësuar më shumë rreth rolit të medias e mjedisit mediatik.
 • Njohuritë mediatike dhe të informacionit si mjet për të mbështetur gjetjen dhe përdorimin e informacionit referues për punën shkencore dhe ngritjen e referencës së tyre në kuadër të veprimit në sferën publike.

Kjo listë e temave nuk është përfundimtare. Ne i inkurajojmë pjesëmarrësit e interesuar të caktojnë tema, probleme dhe ide për zgjidhje që ata i konsiderojnë të rëndësishme lidhur me mediat, kuptimin e rolit të tyre, gëzimin në mënyrë të sigurtë dhe të ndërgjegjshme të lirisë së shprehjes.

Pjesëmarrësit e interesuar të paraqesin në formularin e aplikimit problemin që kërkojnë të zgjidhin dhe idenë fillestare për zgjidhje.

Ekzistojnë shumë mundësi për konceptimin e ideve dhe realizimin e propozimeve të projekteve, si dhe iu takon pjesëmarrësve të vendosin sesi do ta drejtojnë punën në ekip.

Zgjidhja përfundimtare për zhvillimin e së cilës do të punojnë ekipet gjatë hackathon-it mund të përftojë forma të ndryshme:

 • Rekomandime të konceptuara qartë, të realizueshme dhe realiste për aktorët kryesorë në fushën e synuar
 • Materiale edukative të zhvilluara me një plan shpërndarjeje për grupet e synuara
 • Plane zhvillimi realiste, me qëllime të qarta dhe grupe të synuara të identifikuara, kanale komunikimi
 • Hartimin e zgjidhjeve IT që mundësojnë ndihmën në zgjidhjen e problemeve
 • Ndërhyrje krijuese e bazuar në veprimin e bashkësisë

Aplikimet për pjesëmarrje

Kërkesa për pjesëmarrje përbëhet nga një formular online me pyetje konkrete që lidhen me identitetin dhe motivimin e aplikantit, si dhe pyetje në lidhje me problemin dhe zgjidhjet që propozojnë. Aplikimi për pjesëmarrje mund të dërgohet me e-mail në adresën vijuese: _____________ me shënimin: “Aplikimi për_hackathon Youth For MIL Solutions”. Çdo aplikim do të konfirmohet nga një përgjigje. Thirrja për aplikime është e hapur deri në 22 Prill, duke përfunduar në 23:59 CET. Aplikimet e paraqitura pas afatit nuk do të merren parasysh. Pjesëmarrësit e përzgjedhur do të kontaktohen përmes postës elektronike.

Cili është roli i pjesëmarrësve të përzgjedhur dhe çfarë pritet?

Të gjithë pjesëmarrësit e zgjedhur i përkasin një brezi të caktuar, të lindur në vitin 1995 ose më vonë. Synimi ynë është mjaft i qartë: duam të identifikojmë ata që veprojnë si krijues dhe udhëheqës inovativë; ata që janë përfshirë tanimë në dialog për tema dhe çështje nga bashkësitë ku veprojnë; ata që tanimë kanë bërë një përpjekje për të çuar përpara shoqërinë në kuptimin e gjerë; ata që janë të gatshëm të veprojnë.

Pjesëmarrësit e hackathon-it do të punojnë së bashku për të zhvilluar ide bazuar në një metodologji të përshtatur për njësi tematike të identifikuara. Qëllimi i hackathon-it nuk është vetëm identifikimi i problemeve dhe gjetja e zgjidhjeve adekuate konceptuale, por zhvillimi i mëtejshëm i debatit dhe kompetencave tematike të pjesëmarrësve, si dhe përmirësimi i aftësive në përdorimin e mjeteve në dispozicion për të përfshirë, kuptuar dhe zgjidhur problemet e dhëna. Pjesëmarrësit, kryesisht përmes punës dhe bashkëveprimit të përbashkët, do të krijojnë një rrjet të të rinjve aktivë që do t’i transferojnë njohuritë dhe përvojat e fituara te të rinjtë e tjerë nga bashkësitë lokale, duke siguruar që sa më shumë të rinj të ndërmarrin një rol aktiv dhe drejtues në aktivitete të ngjashme.

Pjesëmarrja në hackathon nuk nënkupton pasjen e njohurive paraprake rreth  edukimit mediatik dhe atij informative, por as një nivel të lartë njohurish paraprake në fushën e programimit ose IT-së. Për më tepër që, të gjitha zgjidhjet nuk duhet të bazohen në IT, por mund të jenë rezultat i të menduarit krijues dhe zgjidhjes së problemeve të bazuara në njohuri dhe resurse të aksesueshme. Çdonjërit prej ekipeve pjesëmarrës në projekt do t’i ofrohet ndihmë profesionale nga të paktën një ekspert në fushën e sfidave për të cilat janë duke punuar ose problemeve që përpiqen të zgjidhin.

Hackathoni do të zgjasë 2 ditë e gjysmë dhe kërkon pjesëmarrje të pandërprerë të pjesëmarrësve të zgjedhur rreth 6-8 orë në ditë, nga ora 09.00 deri në 16.00. Hackathoni do të zhvillohet në respekt të masave të sigurisë ndaj Covid-19 dhe do të përfshijë aktivitete në grup për shkëmbimin e përvojave dhe dialogjeve midis pjesëmarrësve, një sesion të përbashkët me mentorë dhe një ekspert. Programi hackathon do të fokusohet në ndërtimin e një atmosfere konfidenciale, të hapur, të sigurt dhe reflektuese për të zhvilluar të menduarit krijues, inovativ dhe kritik të pjesëmarrësve, si dhe për të nxitur një marrëdhënie të thellë midis pjesëmarrësve dhe temave mbi të cilat ata punojnë. Programi hackathon do të bazohet në përvojat e pjesëmarrësve, të përplotësuara edhe nga kontributet e ekspertëve.

Pjesëmarrësit do të udhëzohen rreth mënyrës standard të paraqitjes së idesë / zgjidhjes së tyre përpara një komiteti për të përzgjedhur zgjidhjen më të mirë.

Pas përfundimit të punës në ekip për gjetjen e një zgjidhjeje ose nisjen e iniciativave për sanimin adekuat të një problemi të veçantë, komisioni i ekspertëve do të përzgjedhë propozimet më të mira dhe më konkrete konceptuale, bazuar në kriteret e mëposhtme:

Qëndrueshmëria

A është vërtet e njohur çështja (problemi) e identifikuar nga pjesëmarrësit shoqërisht si një çështje me rëndësi apo një problem që duhet ose mund të zgjidhet?

A i adreson me të vërtetë zgjidhja-ideja e ofruar ato çështje / probleme që pjesëmarrësit i identifikuan si fokus qendror të punës së tyre?

A e ndjekin logjikisht zgjidhjet e ofruara idenë themelore konceptuale të zgjidhjes së çështjes-problemit të identifikuar?

A mbështetet ideja dhe zgjidhja e ofruar mbi projektet dhe zgjidhjet e mëparshme dhe në ç’mënyrë përplotëson kuptimin e çështjes së problemit që adresohet?

Përsosmëria dhe relevanca

A është propozimi origjinal dhe a i qaset identifikimit e zgjidhjes së çështjeve – problemeve në mënyrë unike?

A janë hapat, qëllimet dhe rezultatet e planifikuara relevante për përparësitë dhe nevojat e përdoruesve që do të shfrytëzojnë zgjidhjen ideore?

A përshtatet zgjidhja në mënyrë adekuate brenda kornizës së temave të dhëna dhe a e shfrytëzon në mënyrë të përshtatshme MIP-in si mjet për të adresuar problemin-çështjen e identifikuar?

Fizibiliteti dhe qëndrueshmëria

A i identifikuan pjesëmarrësit treguesit e suksesit drejt arritjes së qëllimeve të identifikuara qysh më parë të zgjidhjes së ofruar? Dmth a janë identifikuar faktorët kryesorë që ndikojnë në suksesin ose mos suksesin e arritjes së qëllimeve?

Si menaxhohen aktivitetet; a ka një sekuencë të qartë të hapave, shpërndarjes së roleve dhe të të hollave? Si ndikon kjo gjë në rezultatet?

Cila është marrëdhënia midis buxhetit dhe rezultateve të zgjidhjes së ofruar?

A mund të ishin realizuar aktivitetet në një tjetër mënyrë? A mund të arriheshin të njëjtat efekte me më pak shpenzime?

A është planifikuar mbështetja ose pjesëmarrja e aktorëve të tjerë në forcimin e kapaciteteve të zgjidhjes konceptuale, si dhe aktiviteteve në kuadër të realizimit të qëllimeve të projektuara?

A është e qartë dhe e saktë qasja për menaxhimin e aktiviteteve, duke përfshirë rolet e palëve të interesit dhe koordinimin midis partnerëve?

A janë identifikuar rreziqet dhe a janë planifikuar aktivitete “back up” në rast se për shkak të rrethanave nuk mund të arrihen hapat e përcaktuar?

A është shqyrtuar mundësia e thyerjes së kornizës kohore të planifikuar për realizimin e aktiviteteve?

A janë shqyrtuar mundësitë e vazhdimit të projektit dhe si planifikohet sigurimi i fondeve shtesë?

Ndikimi

A i identifikuan pjesëmarrësit treguesit që tregojnë ndryshimet e sjella nga zgjidhjet e tyre krahasuar me situatën e mëparshme?

A ka tregues të matjes së kënaqësisë së shfrytëzuesit dhe të partnerit me implementimin e zgjidhjes dhe të rezultateve?

A planifikonin pjesëmarrësit të përfshinin ndonjë indikator për të testuar-matur mendimet e përdoruesve të fundit?

A planifikonin pjesëmarrësit për të testuar se në çfarë mase shfrytëzuesi kanë përfituar nga aktivitetet e propozuara?

A është bërë një vlerësim i faktorëve të jashtëm që ndikojnë në zgjidhje dhe në çfarë mase zgjidhja mund t’iu përshtatet këtyre faktorëve?

Për pjeswmarrwsit nw hackathon wshtw parashikuar një çmim simbolik. Të gjitha zgjidhjet do t’u paraqiten krejt pjesëmarrësve që, gjithashtu, nominuan propozimet e tyre si zgjidhje për sfidat në evenimentet e hackathon-it të organizuara nga partnered tanë nga vendet e tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor në kuadër të projektit rajonal.

Email për pyetjet e pjesëmarrësve[email protected]

Dispozita të së drejtës së autorit dhe përgjegjësitë: Zgjidhjet konceptuale të hackathon-it duhet të jenë punime origjinale, nuk duhet të kopjohen ose të adaptohen prej zgjidhjeve të autorëve të tjerë. Punimet nuk duhet të jenë të botuara më parë, nuk duhet të jenë objekt i një konkursi tjetër, si dhe objekt i të drejtave ose pretendimeve të palëve të treta. Në rast të shkeljes në raport me pale të treta dhe të së drejtës së autorit të personave ose grupeve të tjerë, pjesëmarrësit do të mbajnë vetë përgjegjësinë. Pjesëmarrësit në konkurs mbajnë përgjegjësi të plotë ligjore për çdo veprim të paligjshëm ose të pandershëm. Fituesit e çmimeve nuk i transferojnë të drejtat e autorit të veprës origjinale fituese tek organizatorët, por janë të detyruar që në materialet e tyre promovuese të përmendin mbështetjen që kanë marrë. Organizatorët dhe donatorët rezervojnë të drejtën të paraqesin rezultatet e hackathon-it me qëllim promovimin e mbështetjes së ofruar, projektit ose veprës, pa kufizime në raporte territoriale ose kohore. Organizatorët nuk janë përgjegjës për dëmet e shkaktuara nga sigurimi i të dhënave të pasakta ose të vjetruara nga ana e aplikantëve pjesëmarrës.