Home / Njoftime dhe Aktivitete / Hapen 1 mijë vende punë në administratë

Hapen 1 mijë vende punë në administratë

 

Përcaktohet numri i vendeve vakant në administratën publike. Janë në total 1082 vende bosh për punonjës në shërbimin civil në 17 ministri dhe drejtoritë në varësi të tyre. Janë katër kategori kryesore për pranimin e punonjësve të rinj në administratën publike përmes aplikimit në Drejtorinë e Administratës Publike.

Aplikantët duhet të kenë përfunduar studimet në 22 profesione. Vendet vakant, kriteret dhe profesionet që kërkohen janë përcaktuar me një vendim të posaçëm të Këshillit të Ministrave, i cili hyn në fuqi sot.

VENDET VAKANT

Qeveria ka miratuar vendimin që përcakton se numri i vendeve vakante të planifikuara për rekrutim gjatë vitit 2017 në institucionet e administratës shtetërore, pjesë të shërbimit civil, do të jetë gjithsej 1082. Ndarja do të bëhet sipas kategorive: për Trupën e Nëpunësve Civilë të Nivelit të Lartë Drejtues 10; për kategorinë e mesme drejtuese 85; për kategorinë e ulët drejtuese 312 dhe për kategorinë ekzekutive 675 vende. Vendimi ka marrë tashmë fuqi ligjore dhe është botuar në Fletoren Zyrtare, së bashku me listën e institucioneve, në të cilat do të hapen vendet e punës.

PROFESIONET

Personat që kanë përfunduar studimet për shkenca juridike dhe kompjuterike, ekonomik ose shkenca ekonomike dhe juridike, shkenca shoqërore dhe sociale, histori-filologji, veterinari e agronomi mund të aplikojnë për t’u bërë pjesë e shërbimit civil. Për t’u bërë pjesë e administratës publike mund të aplikojnë edhe personat që kanë përfunduar studimet për shkenca biologjike dhe të ngjashme me to, kimi, shkenca mjedisore ose të tjera të përshtatshme, shkenca inxhinierike, arkitekturë dhe arkeologji e restaurime, pasi edhe për këto profesione ka vende bosh.

Në vendimin e qeverisë është përcaktuar se kërkohen profesionistë edhe në fushën e arteve të bukura, gjeodezi, shkenca ekzakte dhe Shkenca edukimi, madje edhe për mësuesi, arsim i lartë ushtarak ose policor. Në vendim për përcaktuar se ngarkohet Departamenti i Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse, për zbatimin e këtij vendimi.

Si të bëhem pjesë e shërbimit civil?

Aplikimet për vendet e lira në shërbimin civil, për pozicionet e lira në institucionet e administratës shtetërore, pra në Kryeministri, ministritë e linjës dhe institucionet e tyre të varësisë, bëhen online nëpërmjet faqes zyrtare të Departamentit të Administratës Publike www.dap.gov.al Për të aplikuar, duhet të krijosh një llogari personale dhe të ngarkosh të gjithë dokumentacionin që kërkohet. http://hrm.gov.al/Regjistrohu.aspx

PROFESIONET

 1. SHKENCA JURIDIKE;
 2. SHKENCA KOMPJUTERIKE;
 3. AUDIT I BRENDSHËM;
 4. SHKENCA EKONOMIKE;
 5. SHKENCA EKONOMIKE/JURIDIKE;
 6. SHKENCA SHOQËRORE;
 7. SHKENCA SOCIALE;
 8. HISTORI-FILOLOGJI;
 9. VETERINARI;
 10. AGRONOMI;
 11. SHKENCA BIOLOGJIKE E TË NGJASHME ME TO;
 12. KIMI;
 13. SHKENCA MJEDISORE OSE TË TJERA TË PËRSHTATSHME;
 14. SHKENCA INXHINIERIKE;
 15. ARKITEKTURË;
 16. ARKEOLOGJI DHE RESTAURIME;
 17. ARTET E BUKURA;
 18. GJEODEZI;
 19. SHKENCA EKZAKTE;
 20. SHKENCA EDUKIMI;
 21. MËSUESI;
 22. ARSIM I LARTË USHTARAK/POLICOR;
 23. ARSIM I LARTË.

ÇFARË DOKUMENTACIONI MË DUHET PËR TË APLIKUAR?

Nëse nuk ke statusin e nëpunësit civil dhe po aplikon për t’u bërë pjesë e shërbimit civil, të duhen dokumentat e mëposhtme:

 1. Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezimemanuale
 2. Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
 3. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 4. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 5. Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 6. Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 7. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

VENDET VAKANTE GJATË VITIT 2017

 1. Kryeministria dhe institucionet e saj të varësisë;
 2. Sistemi i Ministrisë së Mjedsit;
 3. Ministria e Mbrojtjes
 4. Ministria e Kulturës
 5. Sistemi i Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
 6. Sistemi i Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë
 7. Ministria e Integrimit Evropian
 8. Sistemi i Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës
 9. Ministria e Punëve të Jashtme
 10. Sistemi i Ministrisë së Shëndetësisë
 11. Sistemi i Ministrisë së Drejtësisë
 12. Sistemi i Ministrisë së Zhvillimit Urban
 13. Sistemi i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik,Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
 14. Sistemi i Ministrisë së Financave
 15. Sistemi i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit
 16. Sistemi i Ministrisë së Punëve të Brendshme
 17. Sistemi i Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave.

KATEGORITË

 1. a) Për Trupën e Nëpunësve Civilë të Nivelit të Lartë Drejtues 10;
 2. b) Për kategorinë e mesme drejtuese 85;
 3. c) Për kategorinë e ulët drejtuese 312;
 4. ç) Për kategorinë ekzekutive 675.