Home / Apliko këtu për Kartën Rinore

Apliko këtu për Kartën Rinore

Karta Rinore Europiane është një mjet ndërkombëtar me 7.8 milion anëtarë, në 35 vende të Evropës dhe ofron zbritje cmimi në mbi 60.000 biznese të ndryshme në Shqipëri dhe Europë.

Të gjithë të rinjtë nga mosha 14-30 vjeç mund të aplikojnë për Kartën Rinore Evropiane. Kjo kartë është e vlefshme për një vit, dhe kushton 700 Lek .

  TË DHËNAT PERSONALE

  Emri (*)
  Mbiemri (*)
  Qyteti ku jetoni (*)
  Gjinia (*)
  Lloj i dokumentit
  Numri i Identitetit
  Anëtarësim për
  Ditëlindja (*) ..
  Nr. Telefoni (*)
  Email
  Fotografi e qarte per tu printuar ne karte (psh. format dokumenti deri 5MB) (*)
  Formati i fotografisë duhet të jetë si më poshtë

  Pasi u njoha me fushën e qëllimin, për të cilin do të përpunohen të dhënat personale, si dhe të drejtat e mia jap pëlqimin për trajtimin e të dhënave personale në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.3.2008. Për mbrojtjen e të dhënave personale, i ndryshuar. Të dhënat e grumbulluara nuk do të tranferohen jashtë vendit. Subjekti i të dhënave ka të drejtë të marrë informacion për të dhënat e tij personale dhe përpunimin e tyre nga ana e kontrolluesit. Ai gjithashtu, ka të drejtë të kërkojë bllokimin, korigjimin ose fshirjen e të dhënave të tij si dhe gëzon çdo të drejtë tjetër të parashikuar në ligj.