Home / Njoftime dhe Aktivitete / Të drejtat e studimit për në UWC

Të drejtat e studimit për në UWC

Proçesi i Aplikimit në UWC Albania

Të drejtat e studimit për në UWC jepen pas një proçesi përzgjedhës me disa faza. Aplikimi që ju do të dorëzoni do të vlerësohet nga nje panel i përbërë nga anëtarë të Komitetit Kombëtar të UWC Albania, ish-studentë të huaj dhe shqiptarë të UWC-së dhe bashkëpunëtorë ndërkombëtarë të UWC-së. Proçesi i aplikimit  për të drejtat e studimit 2018-2020 përfshin tre faza:

 • Formulari i aplikimit dhe dokumentat plotësuese duhet të dorëzohen më 19 nëntor 2017. Vetëm aplikimet e plota nga kandidatë që i plotësojnë kriteret e aplikimit do të pranohen. Aplikuesit do të njoftohen nëpërmjet e-mailit brenda datës 30 nëntor 2017 nëse aplikimi juaj është i paplotë ose i pavlefshëm.
 • Aplikimet do të vlerësohen nga nje panel ish-studentësh shqiptarë të UWC-së. Të gjithë aplikantët që kanë dorëzuar formularin online të plotë do të intervistohen nga ish-studentë të UWC-së nëpërmjet Skype-it, Whatsapp-it ose telefonit gjatë dy fundjavave në dhjetor 2017. Kandidatëve do tu komunikohet data dhe ora e intervistës dhe mund të zgjedhin metodën e komunikimit.
 • Kandidatët e përzgjedhur do të lajmërohen për të dërguar disa dokumente shtesë dhe do të ftohen për një fundjavë përzgjedhjesh në janar 2018. Kjo faze do të zhvillohet në Tiranë, Shqipëri.

Vini re: Aplikantët që nuk përzgjidhen për të marrë pjesë në aktivitetet përzgjedhëse që do të zhvillohen në Tiranë do të njoftohen nëpërmjet e-mailit. Ky vendim do të jetë përfundimtar dhe për shkak të volumit të aplikimeve, arsyet e mospërzgjedhjes nuk do mund ti jepen në mënyrë individuale çdo aplikanti.

Formulari i Aplikimit

Aplikimet për në UWC Albania mund të bëhen në mënyrë elektronike duke filluar nga data 21 tetor 2017. Formulari i aplikimit mund të gjendet në këtë faqe: https://uwc.fluidreview.com/ të plotësohet dhe të dërgohet elektronikisht deri në 19 nëntor 2017, në mesnatë. Vetëm aplikimet e plota që përmbajnë dokumentat e mëposhtme do të pranohen dhe vlëresohen. Më poshtë do të gjeni dhe shkarkoni një dokument me hapat që duhet të ndiqni për të plotësuar formularin online.

Paketa e aplikimit duhet të përfshijë:

 1. Formularin e aplikimit të plotësuar në anglisht
 2. Një kopje të pashaportës ose kartës së identitetit (nëse keni më shumë se një pashaportë, ju lutemi të na i dërgoni të gjitha)
 3. Dëftesa e vitit të mëparshëm shkollor
 4. Diploma e mbylljes së ciklit 9-vjeçar
 5. Çertifikata të marra nga aktivitete jashtëshkollore.
 6. Ju lutemi të përfshini:
 • Një rekomandim nga drejtori/drejtoresha e shkollës ose mësuesi/mësuesja kujdestar(e)
 • Nje rekomandim nga mbikëqyrësi ose mbikëqyrësja e një prej aktiviteteve tuaja jashtëshkollore
 • Rekomandimet nga familja apo shoqëria nuk do të pranohen.

Përpara se të filloni aplikimin ju lutemi të shkarkoni dhe lexoni me kujdes këtë dokument i cili përmban udhëzimet për përdorimin e faqes së aplikimit. Në këtë dosje online do të gjeni gjithashtu më shumë informacion mbi procesin e aplikimit, si dhe udhëzime për rekomanduesit.

Kriteret e Aplikimit

Për të aplikuar në kolegjet e UWC nëpërmjet Komitetit Kombëtar Shqiptar, ju duhet të përmbushni kushtet në vijim:

 • të jeni në shkollë të mesme;
 • të jeni mbi 16 vjeç dhe nën 18 vjeç nën datën 1 shtator 2018
 • të jeni të aftë në anglisht
 • të keni notë mesatarë minimale 8.5 ose një notë të barasvlefshme nësë i përkisni një sistemi tjetër vlerësimi – kjo mesatare do të llogaritet si vijon:
  • mesatarja e notave përfundimtare të klasës së 11-të për aplikantët e klasës së 12-të;
  • OSE mesatarja e notave përfundimtare të klasës së 11-të për aplikantët e klasës së 12-të
  • OSE mesatarja e notave përfundimtare të klasës së 9-të dhe provimet përfundimtare për aplikantët e klasës së 10-të;
 • të jeni shtetas shqiptar ose të jeni me origjinë shqiptare nga një vend ku nuk ka Komitet Kombëtar ose të keni jetuar në Shqipëri gjatë 5 viteve të fundit;
 • të jeni të aftë të përfaqësoni Shqipërinë (gjuhën, kulturën, etj.).

Nëse nuk i përmbushni këto kritere, mund të aplikoni drejtpërsëdrejti tek kolegjet nëpërmjet kuotës ndërkombëtare. Nëse aplikoni njëherë nëpërmjet Shqipërisë, nuk mund të aplikoni më drejtpërsëdrejti.

Komiteti Kombëtar i Shqipërisë kupton se çdo rast është i ndryshëm dhe kushtet e veçanta merren gjithmonë në konsideratë. Nëse nuk jeni të sigurt për statusin tuaj ose keni ndonjë pyetje për kriteret e pranueshmërisë, ju lutëm të na kontaktoni në [email protected].