Home / Kurse dhe Trajnime / Seminar / Inkurajimi për bashkëpunim për të drejtat sociale në nivel lokal | Selanik

Seminar / Inkurajimi për bashkëpunim për të drejtat sociale në nivel lokal | Selanik

Seminar / Konferencë

Data: 21-24 Gusht 2017 |

Vendi: Selanik, Greqi

Pranohen: 20 pjesëmarrës

Afati i fundit për të aplikuar: 2 Korrik 2017

Takimi rajonal afatshkurtër në zbatim strategjik dhe lokal vendos në zbatim plane dhe inkurajon rrjetet lokale afatgjata dhe dialoge të strukturuar për përmirsimin e aksesit të të drejtave sociale për njerëzit e rinj dhe promovimin/përdorimin e CM/Rec(2015)3

Rrjeti Rinor për të drejtat sociale, në mbështetje të Fondacionit Rinor Europian të Këshillit Europian, gjatë vitit 2017, do të zbatojne një seri aktivitetesh, gjithashtu të njohura si “Njerëzit në Europë” , për të përmirsuar aksesin e të drejtave sociale të njerëzve të rinj.

“Kinemaja e të drejtave sociale” është Y- SERN’s programi afatgjat i fokusuar në një nga prioritetet tona kryesore: Suportimi dhe zbatimi i Rekomandimeve CM/Rec(2015)3 i Komitetit të Misnistrave për shtetet anëtare në akses të njerëzve të rinj nga disavantazhet e lagjeve ndaj të drejtave sociale.
Qëllimet dhe Objektivat
Kjo fazë ka për qëllim të suportojë zbatimin e këtyre aksioneve lokale dhe inkurajimin e rrjeteve afatgjatë për përmirësimin e aksesit të të drejtave sociale për njerëzit e rinj dhe promovimin/përdorimin e Recommendation CM/Rec(2015)3

Objektivat e aktivitetit janë:
-Të ndajë eksperienca, sfida dhe përgjigje ndaj strategjive;
-Të vendos mënyra për përballimin e sfidave;
-Të rishikojë strategjitë dhe planet e aksionit
-Të takojë pjesmarrës të përfshirë në zbatimin e planeve lokale të veprimit
-Të mbështesë rrjetin lokal dhe inkurajimin  ne dialoget e strukturuat për përmirësimin e aksesit të të drejtave sociale për të rinjtë.
-Të mbështesë organizatat pritëse në zbatimin e planeve lokale, rrjeteve lokale dhe inkurajimin e rrjeteve lokale afatgjatë në përmirësimin e aksesit e të drejtave sociale për të rinjtë.

Profili i pjesmarresve:
– Pjesëmarrësit të cilët kanë marrë pjesë në aktivitetin e mësipërm Kinemaja e Të Drejtave Sociale (Cinema of Social Rights) (ENTERtainment

-Anëtarët dhe partnerët e Rrjetit Social për të Drejtat e të rinjve.

Gjithashtu mirëpresim aplikante nga organizata të tjera të cilët nuk kanë marrë pjesë në fazën e mëparshme në Kinemanë e Të Drejtave të Njeriut por që janë të motivuar të mbështesin strategjitë e evokimit dhe të kenë profilet e mëposhtme:

  • Punonjësit e rinj që punojnë me të rinjtë / ose në fushën e avokimit social;
  • Punonjës sociale, mësues / profesione te tjera te cilët punojnë në fushën e të drejtave sociale të të rinjve dhe politikave rinore;
  • Duhet të jenë 18-30 vjec
  • Të aftë të punojnë në Anglisht
  • Qytetar i një nga këto vende : Gjeorgji, Greqi, Hollande, FYROM, Serbi, Denmark,Turqi, Rumani, Armeni,Bullgari, Shqipëri, Kroaci. Nje përjashtim mund të behet për qytetarët që përfaqësojnë shtetet anëtare të Këshillit Evropian.

-Të gjithë pjesmarrësit duhet:
-Të angazhohen për të gjithë kohëzgjatjen e aktivitetit;
-Të presin biletat jo më vonë se data 15 Korrik.

 

Shpenzimet

Aktiviteti do të mbahet midis 21 Gusht dhe 24 Gusht 2017 në qytetin e bukur të Selanikut, Greqi. Pjesmarrësit priten të arrijnë në datën 20Gusht dhe të largohen në 25 Gusht.
Udhëtimi
Shpenzimet e udhëtimit ndërkombetar do të rimbursohen deri në 70% të totalit të biletës.
Ju lutem jini të vetëdijshëm që shpenzimet  duhen të jenë të APROVUARA nga organizata para se të merren në konsiderim.
Shpenzimet për marrjen dhe dërgimin në aeroport mbulohen plotësisht.
Rimbursimet e pjesmarrësve zakonisht bëhen në fund të aktivitetit. Pjesmarrësve do t’iu kërkohet të dorëzojnë biletën e tyre dhe materiale të tjera në ditën e parë të mbledhjes (faturat origjinale, në rastin e biletave elektronike dokumentacioni i shumës së paguar)

Shënim: paraqitja e të gjitha dokumenteve të nevojshme është e detyrueshme për rimbursimin, përndryshe asnjë pagesë nuk mund të bëhet në vend.

Arritja dhe strehimi
Pjesmarrësit do të akomodohen në Holiday inn Hotel në Selanik (http://www.hithessaloniki.gr/) në dhoma të ndara. Vaktet do të jenë të mbuluara nga organizatorët.
Tarifa e regjistrimit dhe Visa
Për të gjithë pjesmarrësit është e nevojshme të paguajnë një tarifë prej 30 eurosh, përveç pjesmarrësve të cilët janë të përfshirë në aktivitetin e parë. Taksa zbritet nga rimbursimi i shpenzimeve të udhëtimit. Kostot e vizave do të rimbursohen plotësisht.
Sigurimi
Rrjeti Rinor i të Drejtave Sociale heq të gjitha përgjegjësitë për çdo rrezik që mund t’u ndodhë pjesëmarrësve gjatë udhëtimit të tyre, ose gjatë qëndrimit të tyre në Selanik të Greqisë. Prandaj, është e nevojshme sigurimi individual ose sigurimi kolektiv kundër të gjitha rreziqeve, të cilat duhet të organizohen nga pjesëmarrësit. Ekziston një Konventë e Sigurimeve Shoqërore për sigurimin e sëmundjeve për shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Shtetasit e këtyre vendeve mund të marrin dokumentacionin e nevojshëm (European Card Health Insurance Card).