Home / Njoftime dhe Aktivitete / Ri-imagjinimi i së ardhmes sonë: politikat rinore përballen me realitete të reja

Ri-imagjinimi i së ardhmes sonë: politikat rinore përballen me realitete të reja

Ri-imagjinimi i së ardhmes sonë: politikat rinore përballen me realitete të reja. Roli i Kartës Rinore Evropiane duke lidhur temat e reja me zhvillimin e politikave rinore.  

Seminari Ri-imagjinimi i së ardhmes sonë: politikat rinore përballen me realitete të reja”, organizohet si pjesë e programit të punës 2021 të Marrëveshjes së Pjesshme mbi Lëvizshmërinë e të Rinjve përmes Kartës Rinore. Ky event do të mbështetet nga Aġenzija Żgħażagħ dhe bashkëfinancuar nga Këshilli Europës dhe Shoqata Kartës Rinore Evropiane.

Ky seminar do ti ofrojë politikëbërësve dhe palëve të tjera të interesuara hapësirën për të debatuar dhe reflektuar mbi temat e reja të cilat duhen trajtuar në politikat dhe programet rinore, veҫanërisht nëpërmjet skemës së Kartës Rinore Evropiane.

Ashtu sikurse shoqëria jonë po tenton të kthehet në normalitet, politikëbërësit dhe të gjithë ata të cilët janë përfshirë në ҫështje rinore duhet të adresojnë sfidat e reja me të cilat po përballen të rinjtë në një mënyrë pro-aktive, përmes përshtatjes së zhvillimit të politikave rinire dhe programeve të përshtatura për të rinjtë. Adresimi i efekteve të pandemisë kërkon kreativitet dhe qasje ndërsektoriale në zhvillimin e politikave rinore.

Kur?

18-19 Nëntor 2021

Ku?

Valleta, Maltë. Në format online

Qëllimi i Seminarit

  1. Ofron informacionin e fundit (bazuar në kërikime) dhe insporon (bazuar në praktika të mira) politikëbërësit në lidhje me realitetin e ri me të cilin po përballen të rinjtë;
  2. Krijo hapësirë për debat, reflektim, dhe ndërtim të bashkëpunimit për të adresuar sfidat e reja dhe më komplekse me të cilat përballen të rinjte;
  3. Zbulon mënyrat në të cilat Karta Rinore Evropiane mund të bëhet një mjet për të identifikuar temat e reja në zhvillimin e politikave rinore.

Ky seminar është i hapur për politikëbërësit, punonjësit e rinj, liderët e rinj, studiuesit dhe praktikuesit në fushën e rinisë. Do të mbahet përgjatë dy ditëve, kryesisht gjatë paraditeve, në format hibrid. Pjesa me e madhe e pjesëmarrësve do të marrin pjesë online

Si të aplikoj?

Nëse jeni të interesuar për të ndjekur këtë aktivitet, ju duhet të plotësoni formularin që gjendet në fund të axhendës dhe ta dërgoni deri në datë 14 Nëntor 2021 në adresën: [email protected].

Më shumë informacion

 Concept Note and Draft Agenda