Home / Njoftime dhe Aktivitete / Paneli i të Rinjve të EYCA | Thirrje e hapur për aplikime

Paneli i të Rinjve të EYCA | Thirrje e hapur për aplikime

Të gjithë anëtarët e Kartës Rinore Evropiane të moshës 18 – 30 vjeç janë të ftuar të aplikojnë për t’u bërë anëtarë të Panelit të të Rinjve të EYCA – një organ këshillimor i Bordit të EYCA.

Ju mund të shikoni për:

 • Një përvojë të madhe ndërkombëtare të të mësuarit dhe eksperiencë pune me 9 të rinj të tjera nga e gjithë Europa;
 • Evente ndërkombëtare – seminare, workshope, konferenca;
 • Mbështetje për një kauzë që jeni të interesuar;
 • Mundësi për të bashkëhartuar programe dhe shërbime në dobi të 6 milion të rinjve Europian.

Afati i fundit për të aplikuar: 30 Nëntor 2018

 Kush jemi ne

Ne jemi Shoqata e Kartës Rinore Evropiane (EYCA) – një shoqatë jo qeveritare, jo- fitimprurëse që ka pjesë të saj 38 organizata anëtare në 36 vende të Europës. Sëbashku ne punojmë për të fuqizuar të rinjtë Evropian. Organizatat anëtare të EYCA lëshojnë Kartën Rinore Evropiane tek 6 milion të rinj dhe përpiqen të arrijnë vizionin tonë për një Europë ku të rinjtë janë aktiv. Qëllimi jonë është të inkurajojmë më shumë të rinjtë të jenë soial, kulturorë, edukativ dhe ekonimikisht të lëvizshëm duke ofruar shërbime cilësore të Kartës Rinore Evropiane dhe të kontribuoojnë në politika më të mira rinore.

Më shumë info: www.eyca.org

Çfarë është Paneli i të Rinjve të EYCA?

Paneli i të Rinjve të EYCA është idea e paraqitur nga një grup të rinjsh, ashtu si ju të cilët u bashkuan në Konferencën Vjetore të EYCA, në Beograd 2017. Ata kanë i bënë një rekomandimBordit të EYCA-s që kartëmbajtësit duhet të kenë një zë më të fortë kur gjatë hartimit të programeve dhe shërbimeve të Kartës Rinore Evropiane.

Kjo është ajo që Paneli i të Rinjve do të bëjë – ju jep ju mundësinë të përdorni njohuritë dhe përvojat tuaja për të ndihmuar në krijimin e shërbimeve për më shumë se 6 milion të rinj Evropianë, duke fituar aftësi thelbësore dhe eksperiencë pune. Paneli i të Rinjve të EYCA do të përbëhet nga 10 të rinj, të moshës 18-30 vjeç, të përzgjedhur nga anëtarët e Kartës Rinore Evropiane.

Cili është roli juaj?

Si një anëtar i Panelit Rinor të EYCA, ju do t’ju kërkohet të jepni njohuri për sfidat, eksperiencat dhe prioriteteve të të rinjve Europian sot. Ju do të veproni gjithashtu si Ambasador Rinor për Kartën Rinore Evropiane – duke promovuar programet dhe mundësitë që ofrohen tek miqtë dhe kolegët tuaj. Gjithashtu ju do të keni mbështetjen e EYCA për të organizuar aktivitete në komunitetin tuaj në lidhje me çështje të cilat jeni të apasionuar. Mandati juaj 2-vjeçar do të konsistoj në:

 • Ndërtimin e një prezence të fortë online për të promovuar programet dhe mundësitë për të rinjtë e Kartës Rinore Evropiane;
 • Pjesëmarrje në njohuri dhe workshope ku mund të debatoni dhe të jepni kontributin mbi çfarë do të thotë të jesh i ri Europian sot dhe si të rinjte mund të mbështeten;
 • Takimi i Bordit EYCA për të kontribuar drejtpërdrejt në zhvillimin e programeve dhe shërbimeve të Kartës Rinore Evropiane;
 • Kryerja e veprimeve lokale ose kombëtare për të angazhuar miqtë në debate rreth temave Europiane;
 • Merrni pjesë në aktivitete rinore Evropiane dhe promovoni komunitetin e kartëmbajtësve.

 

Kë po kërkojmë ne?

Nëse ju i plotësoni të gjitha kushtet më poshtë, do të ishim të lumtur të kishim aplikimin tuaj:

Mosha 18-30 vjeç

Të jeni nga: Shqipëria, Andora, Austria, Azerbaixhan, Belgjikë, Bosnje-Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Qipro, Republika Çeke, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Luksemburg, Maqedonia, Malta, Mali i Zi, Holanda, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Rumania, Rusia, Serbia, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia, Turqia, Ukraina, Mbretëria e Bashkuar.

Të keni Kartën Rinore Evropiane të vlefshme

Të rrjedhshëm në gjuhën angleze

Po, çdo gjë do të jetë në Anglisht, por ju do të inkurajoheni të flisni gjuhën tuaj kombëtare kur të jeni me kolegët tuaj.

Kanë përvojë të limituar, ose aspak eksperiencë në vullnetarizmin ose të jenë aktiv në një OJF.

Të apasionuar pas një kauze që mbështet EYCA:

o Lëvizshmëria Rinore– mundësitë për të gjithë të rinjtë për të udhëtuar për qejf, edukim ose punësim;

o Qytetari Aktive – të rinjtë kanë hapsirën e sigurt dhe aftësitë për të ndikuar në vendimet e tyre të jetës;

o Edukim & Kulturë  – qasje të barabartë në edukim dhe kulturë për të rinjtë;

o Mirëqenie – qasje e lehtë në shërbimet shëndetësore mendore dhe psikologjike; edukim dhe inkurajim për jetësë të shëndetshme;

o Përfshirje Sociale – mundësi të barabarta për të gjithë të rinjtë pavarësisht përkatësisë së tyre etnike, gjinore, orientimit seksual, fesë, aftësisë së kufizuar, opinionit politik, kombësisë, prejardhjes ekonomike dhe sociale;

o Angazhim në komunitet & vullnetarizëm – mundësi cilësore dhe mbështetje që të rinjtë të bëjnë një ndryshim pozitiv në komunitet;

o Ndërgjegjësim mjedisor – informacion i besueshëm dhe ndërgjegjësim mbi ndryshimet klimatike dhe rritjen e qendrueshme ekonomike.

Motivim i fortë për t’u bërë pjesë e Panelit të të Rinjve të EYCA dhe në pozitë për t’a kryer për 2 vite.

EYCA ofron mundësi të barabarta për të gjithë të rinjte, pavarësisht nga gjinia, kombësia, përkatësia etnike, feja, orientimi seksual ose kushtet shëndetësore.

Si mund të aplikoj?

Hapi 1

Regjistroni një video rreth vetes tuaj ( maksimumi 2 minuta). Ju lutem na tregoni:

 • Pse doni të bëheni pjesë e Panelit Rinor të EYCA?
 • Si mund të ndihmoni ju në promovimin e mundësive që ofron Karta Rinore Evropiane tek të rinjtë nëpër Europë?
 • Cilat janë kauzat që ju jeni të apasionuar dhe keni dëshirë të punoni ? Nëse jeni duke punuar në mbështetje të një kauze mund të na e tregoni.
 • Si mendoni se do ju ndihmoj kjo eksperiencë?

Hapi 2

Ngarkoni videon ne YouTube.

Hapi 3

Plotësoni këtë formular https://goo.gl/s4RdtS dhe mos harroni të përfshini dhe link të videos tuaj në YouTube deri në datën 30 Nëntor 2018.

 

 

Takimi i parë i Panelit të të Rinjve të EYCA do të mbahet në Dhjetor 2018.

Nëse keni pyetje, mos hezitoni të kontaktoni në [email protected].