Home / Projekte / Lëvizim së bashku drejt aktivizmit rinor

Lëvizim së bashku drejt aktivizmit rinor

Donatori: Projekt i financuar nga Bashkimi Evropian me mbështetjen e UNDP-së.

Kohëzgjatja e Projektit: Maj 2019 – Nentor 2019

Rreth projektit: Qëllimi i përgjithshëm i projektit është forcimi i bashkëpunimit midis të rinjve dhe pushtetit lokal përmes fuqizimit të Këshillit Rinor të nxënësve të ekselencës. Grupet e synuara janë të rinj ekselentë nga 6 gjimnaze të Bashkisë Korcë si dhe staf i pushtetit lokal. Projekti planifikon:

  • Ngritje kapacitetesh, trajnime mbi Aftësitë Sociale, Trajnime mbi Aftësitë Sipërmarrëse, Nocione të programit STEAM për nxënësit e ekselencës;
  • Sesione informuese mbi përfitimet e Kartës Rinore Evropiane, programet e mobilitetit, programet e vullnetarizmit etj.
  • aktivitete dypalëshe (këshill rinor-autoritet lokal) në dobi të komunitetit rinor.

Në kuadër të këtij projekti 100 të rinjtë qytetit të Korcës u pajisëm me Kartën Rinore falas.