Home / Njoftime dhe Evente / Erasmus+ për arsimin e lartë dhe studentët

Erasmus+ për arsimin e lartë dhe studentët

Ç’është Erasmus +?

Erasmus+ është një program i Bashkimit Evropian (BE) që mbështet financiarisht një sërë veprimtarish në fushat e Arsimit, Trajnimit, Rinisë dhe Sportit për periudhën 2014-2020. Erasmus + ngrihet mbi përvojën dhe suksesin e programeve të mëparshme arsimore të BE-së (Tempus, Erasmus Mundus, Alfa, Edulink,etj) dhe mbështet shkëmbimet ndërkombëtare të studentëve, stafeve akademike dhe administrative, qarkullimin e praktikave më të mira midis institucioneve të arsimit të lartë dhe forcimin e lidhjeve midis arsimit dhe tregut të punës.

Programi është përgatitur nga Komisioni Evropian i BE-së dhe zbatohet nga Agjencia Ekzekutive për Arsimin, Mediat dhe Kulturën (EACEA), në Bruksel, Agjencitë Kombëtare (NA) të ngritura në secilin Vend Programi dhe Zyrat Kombëtare Erasmus në Vendet Partnere si Shqipëria. Erasmus + është i rëndësishëm për Shqipërinë pasi ai do të mundësojë dhe financojë shkëmbime të shumta studentësh dhe stafesh akademike dhe administrative, si dhe bursa për Master të përbashkët në universitetet më të mira në Vendet e Programit.

Gjithashtu, Erasmus + do të mbështesë bashkëpunimin midis institucioneve të arsimit të lartë shqiptare dhe atyre evropiane, për të zhvilluar qasje të reja në mësimdhënie, harmonizimin e programeve, kualifikimin e vazhduar të stafeve, bashkëpunimin me ndërmarrjet private e aktorë të tjerë, me qëllim lehtësimin e transferimit të dijeve, përshtatjen me nevojat e tregut të punës, etj.

Më shumë informacion rreth programit, aplikimit dhe ku mund të përfshihet Shqipëria shkarkoni broshurën informuese.

 

BURIMI: Ministria e Arsimit dhe Sportit