Home / Njoftime dhe Aktivitete / E RENDESISHME!!

E RENDESISHME!!

14380056_721161141368473_8775365972463746158_o

 

Këshilli rinor i Ambasadës Amerikane në Shqipëri ka vendosur të shtyjë afatin e dorëzimit të eseve dhe pikturave për të patur një përfshirje më të madhe të të rinjve në këto fusha si edhe për shkak të një numri të konsideruar të kërkesave të të rinjve të përfshirë në këto konkurse të cilët nuk kanë mundur të përfundojnë në kohë punimet e tyre.Afati i fundit i dorëezimit të punimeve tuaja është data 25 Tetor 2016.Punimet tuaja mund t’i dergoni në adresën tonë të email-it [email protected]
Kriteret e punimeve tuaja janë si më poshtë:
KONKURS PIKTURE
Këshilli Rinor i Ambasadës Amerikane në Shqipëri dhe Qendra për Nisma Ligjore dhe Qytetare, ju fton të merrni pjesë në një konkurs pikture me tëmë “Korrupsioni në arsim.”
Ky konkurs pikture do të mbahet midis të rinjve (18-35 vjec) është në kontekstin e veprimtarive të organizuara nën projektin e zbatuar nga Qendra për Nisma Ligjore dhe Qytetare dhe Këshilli Rinor i Ambasadës Amerikane, në kuadër të Programit për Grantet e Vogla për Demokracinë, Ambasada Amerikane në Tiranë.
Piktura të përcjellë një mesazh të qartë mbi korrupsionin, efektet e tij ose të paraqesë një situatë, në mënyrë origjinale, sipas ideve tuaja krijuese. Mund të përdorni materialet që dëshironi si laps, akrilik, fibracolor etj.
Pikturat duhet të jënë origjinale dhe të dërguara të fotografuara në adresën tonë [email protected], me teme “Piktura.” Në email gjithashtu specifikoni emrin, mbiemrin, Fakultetin ku studioni/keni studiuar dhe moshën tuaj.
Pikturat do të postohen online dhe do të vlerësohen në bazë të pëlqyeshmërisë së ndjekësve në rrjetin social Facebook. Për çmimin e parë dhe të dytë do të ketë një dhurate simbolike.
Mund ti dërgoni punimet tuaja deri në datë 25 Tetor 2016, ora 20:00 ne adresen tone [email protected] ose ne adresen tone ne Facebook.
KONKURS “Strategjia më e mirë për luftën kundër korrupsionit në arsimin e lartë.”
Këshilli Rinor i Ambasadës Amerikane në Shqipëri dhe Qendra për Nisma Ligjore dhe Qytetare, ju fton të merrni pjesë në një Konkurs Esesh për të shprehur pikëpamjet tuaja për mënyrën si të luftojmë korrupsionin në arsimin e lartë. Konkursi ka si synim t’i nxisë të rinjtë të mendojnë në lidhje format e korrupsionit në universitete dhe efektet negative të tij në shoqëri, si edhe të propozojnë zgjidhje konkrete apo strategji për zgjidhjen e këtyre problemeve.
Ky konkurs idesh që do të mbahet midis të rinjve është në kontekstin e veprimtarive të organizuara nën projektin e zbatuar nga Qendra për Nisma Ligjore dhe Qytetare dhe Këshilli Rinor i Ambasadës Amerikane, në kuadër të Programit për Grantet e Vogla për Demokracinë, Ambasada Amerikane në Tiranë.
Tema e esesë: “Strategjia ime për luftën kundër korrupsionit në arsimin e lartë.”
Eseja duhet të reflektojë dhe shpjegojë aspektet e mëposhtme të temës:
– Cilat janë format e korrupsionit në arsimin e lartë dhe problemet që ato shkaktojnë?
– Cilat mendoni janë shkaqet e këtyre formave të korrupsionit në arsimin e lartë dhe si ndikojnë ato në procesin akademik?
– Jepni një zgjidhje konkrete për problemin/problemet e paraqitura. Propozoni platforma, mekanizma, procedura që i shërbejnë adresimit të problemit/problemeve.
Udhëzime për esenë:
– Eseja duhet të përmbajë titullin, emrin dhe mbiemrin e autorit, institucionin arsimor përkatës, dhe detajet e kontaktit. Në këtë konkurs do të marrim pjesë vetëm të rinjtë që kanë aktualisht apo kanë patur statusin e studentit dhe janë 18-35 vjec.
– Eseja duhet të jetë e shkruar në shqip.
– Duhet të jetë një vepër origjinale e autorit të jetë rreth 2000-2500 fjale (4-5 faqe formati A4)
– Duhet të jetë një dokument i shkruar në kompjuter, me një hapësirë ndërmjet rrjeshtave në faqe standarde A4, modeli i shkrimit Times Neë Roman 12 pt.
– Në rast përdorimi të shënimeve (footnotes) në fund të faqes, citimet duhet te jenë të plota në përputhje me rregullat akademike.
— Konkurruesit duhet ta dorëzojnë esenë e tyre me email jo më vonë se ora 20:00, 25 Tetor 2016 në adresën: [email protected], me temë (subject): Eseja Strategjia për luftën kundër korrupsionit në arsimin e lartë
Çmime do të jepen për konkurruesin e përzgjedhur që zënë vendin e parë, të dytë e të tretë. Gjashtë eseistët më të mirë do të ftohen të paraqesin punën e tyre në një forum publik dhe esetë e tyre do të botohen në faqet zyrtare të organizatave implementuese të këtij projekti.
U.S. Embassy Youth Council Albania