Home / Njoftime dhe Aktivitete / Bursë studimi në dy universitete të mirënjohura në Hungari

Bursë studimi në dy universitete të mirënjohura në Hungari

Mundësi burse dhe studimi nga FAO për të gjithë të rinjtë qe duan të ndjekin studime në blegtori, menaxhimin e ujit dhe bujqësi, në Universitetin e Debrecen ose në Universitetin Szent Istvan, dy universitete të mirënjohura në Hungari.

 

Kurset e mëposhtëme për Masterat e Shkencave për vitin akademik 2018-2019 ofrohen në anglisht:

  1. Inxhinieri e Mbarështimit të kafshëve (Universiteti i Debrecenit)
  2. Inxhinieri e Menaxhimit të Ujërave Agrikuluralë (Universiteti i Szent Istvánit)
  3. Inxhinieri Mjedisi (Universiteti i Szent Istvánit)

 

Universitetet
Pjesëmarrës janë Universitetet dhe Fakultetet e mëposhtëme:

Universiteti i Debrecenit – Fakulteti i Agrikulturës, i Shkencave Ushqimore dhe i Menaxhimit të Mjedisit.

Universiteti i Szent Istvánit – Fakulteti i Agrikulturës dhe i Shkencave Mjedisore.

Kushtet

Kurset do të pranojnë një numër të kufizuar studentësh për t’i ndjekur ata.

Bursa do të mbulojë:

Taksën e aplikimit dhe të shkollimit përgjatë periudhës së studimit duke përfshirë librat dhe shënimet bazë.

Akomodimin në konvikt;

Shpenzime jetese apo shpenzime ushqimi? subsistence costs;

Sigurimin e shëndetit.

Të gjitha shpenzimet e mësipërme financohen nga qeveria hungareze, bazuar në marrëveshjen midis FAO dhe Hungarisë në vitin 2007.

Bursa mbulon vetëm kostot e studentit pjesëmarrës në këtë program; anëtarët e familjes nuk mbështeten nga kjo bursë.

Një ndër vendet që mund të aplikojnë për këtë program bursash është edhe Shqipëria, nënshtetas apo resident në Shqipëri.

Procesi i aplikimit dhe i seleksionimit

Bursat e këtij programi fillojnë në Shtator 2018 dhe proceset e seleksionimit kalojnë në 2 faza si vijon:

Faza 1: FAO do të përzgjedhë kandidatët dhe do të dorëzojë aplikimet e tyre tek Ministria Hungareze e Bujqësisë e cila më pas do t’i cojë tek universitetet përkatëse të sipërcituar. Studentët duhet të dorëzojnë dosje të kompletuara. Dosjet e pakompletuara nuk do të shqyrtohen. Dokumentat pa emra nuk do të kalojnë në proceset e seleksionimit.

Faza 2: Kandidatëve të përzgjedhur mund t’i kërkohet të japin një provim me shkrim ose me gojë, i cili është pjesë e procedurave të pranimit. Universitetet pjesëmarrëse do të kalojnë në një process të mëtejshëm seleksionimi dhe do të njoftojnë më pas kandidatët e përzgjedhur. Perzgjedhja e studentëve do të bëhet vetëm nga Universitetet, pa asnjë përfshirje të FAO. Studentët e përzgjedhur do t’i njoftohen edhe Ministrisë.

Kandidatët do të përzgjidhen bazuar në kriteret e mëposhtme:

Nënshtetas ose resident i vendeve pjesëmarrëse.

Arritje shumë të mira në shkollë.

Aftësi të gjuhës angleze.

Letër motivimi

Shëndet të mirë

Mosha (preferohen kandidatë nën 30 vjeç).

Procedura e aplikimit

Aplikantët e interesuar duhet të dërgojnë me email një paketë dokumentash si më poshtë:

Plotësim i aplikimit në formën e kërkuar.

Një CV të kohëve të fundit.

Një kopje të diplomës së gjimnazit apo universitetit me dokument përkthimi bashkëngjitur.

Një kopje të certifikatës së gjuhës angleze.

Kopje të faqeve të pasaportës ku tregohet afati i skadencës dhe numri i pasaportës.

Letër rekomnadimi

Letër motivimi

Librezë vaksinimi të lëshuar nga mjeku specialist.

Dokument për sjellje të mirë të lëshuar nga autoritetet e policisë lokale. Certificate of Good Conduct issued by local police authority.

Të gjithë dokumentat e dorëzuar duhet të jenë në anglisht. Dokumentat e dorëzuar në gjuhë tjetër nuk do të pranohen. Është përgjegjësi e aplikantit të sigurohet që të gjithë dokumentat janë përkthyer saktë dhe të certifikuar nga zyrë e licensuar. Çdo document të ruhet me emrin përkatës me qëllim që të identifikohet se cili është.

Afati i dorëzimit

Kandidatët e interesuar të dërgojnë aplikimet me email tek FAO deri në 28 Shkurt 2018.

Dokumentat që do të dërgohen në forma të tjera nuk do të merren në konsideratë.

Shënime të rëndësishme

Meqenëse numri i bursave është i limituar është mirë që aplikimet nga kandidatët e interesuar të bëhen sa më shpejt të jetë e mundur. Aplikantët që nuk janë përzgjedhur vitin e kaluar mund të riaplikojnë për programin e vitit 2018-2019.Edhe këta aplikantë duhet të dorëzojnë edhe një herë dosjen e kompletuar me email.

Programi i bursës nuk mund të zgjatet apo të shtyhet.

Një kontratë burse studimi do të nënshkruhet në fillim të semestrit të parë midis studentit të përzgjedhur dhe Ministrisë së Bujqësisë së Hungarisë e cila është edhe donatorja e programit. Aplikantët mund të kërkojnë financime për të mbuluar kostot e udhëtimit. Megjithatë, për shkak të zgjatjes së procesit të përzgjedhjes, ata këshillohen të aplikojnë edhe nëse nuk e kanë marrë ende konfirmimin e financimit.

 

Çdo pyetje që lidhet me programin ose procesin e aplikimit mund të dërgohen tek FAO në adresën [email protected]

Më shumë informacion