Home / Bursa / Bursa për Studentët në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani

Bursa për Studentët në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani


Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018.
Llojet e mobilitetit përfshijnë:
– Shkëmbimin e studentëve për studime;
– Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie;
– Shkëmbimin e stafit administrativ për trajnim;
Nivelet e mobilitetit për studentët:
– Bachelor:
– Master: (studentët duhet të jenë të regjistruar në një program studimi Master në Universitetin e Tiranës)
– Doktoraturë: (studentët duhet të jenë të regjistruar në një program studimi të doktoraturës në Universitetin e Tiranës)
Kohëzgjatja e bursave:
– Bachelor, Master, Doktoraturë (5 muaj);
– Shkëmbimi i stafit administrativ për trajnim (5 ditë + 2 ditë udhëtim);
– Shkëmbimi i stafit akademik për mësimdhënie (5 ditë + 2 ditë udhëtim);
Fushat e studimit:
– Histori dhe arkeologji
– Filozofi dhe etikë
– Edukim
– Gjuhë të huaja
– Shkenca sociale dhe të sjelljes (shkenca politike, sociologji, dhe studime kulturore, psikologji)
– Gazetari dhe raportim
– Biznes dhe administrim (menaxhim dhe administrim, kontabilitet, financë, ekonomiks, marketing)
– Drejtësi
– Shkenca të Biologjisë (biologji, biokimi)
– Shkenca të fizikës (kimi, fizikë, shkencat e tokës)
– Matematikë dhe statistikë
– Teknologji informacioni dhe komunikimi
Bursat përfshijnë: 
– Kompensimin mujor (750 EUR në muaj për studentët/140 EUR në ditë për stafin )
– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni link-ut:
http://ec.europa.eu/programm…/erasmus-plus/…/distance_en.htm
Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe/ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.
Për më shumë informacion vizitoni https://erasmusplus.uaic.ro/funding
Dokumuentat e nevojshme për aplikim:
Ju lutem vizitoni linkun https://erasmusplus.uaic.ro/documents-to-be-uploaded për t’u informuar rreth dokumentave që ju duhen për aplikim.
Vini re se për të gjitha certifikatat/diplomat/listat e notave duhen bërë upload versioni origjinal i skanuar si edhe përkthimi i autorizuar në gjuhën angleze (në rast se origjinali nuk është lëshuar në gjuhën angleze).
Një ndër dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët është dokumenti Learning Agreement.
*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihen në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.
KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në universitetin pritës lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e dytë të vitit akademik 2017/2018 në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni/frekuentoni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.
Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset fillimisht nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe më pas në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.
Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën:
http://www.unitir.edu.al/imag…/Bursat/Learning_Agreement.pdf

Afati për aplikim: 15 Tetor 2017
Për të aplikuar ju lutemi vizitoni https://erasmusplus.uaic.ro/wp-login.php?action=register Gjithë aplikimi është online.
Për më shumë informacion mbi bursat vizitoni https://erasmusplus.uaic.ro/ose mund të na kontaktoni në adresën iro@unitir.edu.al