Home / Apliko këtu për Kartë Rinore

Apliko këtu për Kartë Rinore

TË DHËNAT PERSONALE

EMRI (i nevojshëm)
MBIEMRI (i nevojshëm)
ATESIA (i nevojshëm)
QYTETI QE JETONI (i nevojshëm)
GJINIA (i nevojshëm)
LLOJ I DOKUMENTI
NUMRI I IDENTITETIT
DITELINDJA (i nevojshëm) ..
NR. TELEFONI (i nevojshëm)
EMAIL
Fotografi e qarte per tu printuar ne karte (psh. format dokumenti deri 5MB) (i nevojshëm)
Formati i fotografisë duhet të jetë si më poshtë

Pasi u njoha me fushën e qëllimin, për të cilin do të përpunohen të dhënat personale, si dhe të drejtat e mia jap pëlqimin për trajtimin e të dhënave personale në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.3.2008. Për mbrojtjen e të dhënave personale, i ndryshuar. Të dhënat e grumbulluara nuk do të tranferohen jashtë vendit. Subjekti i të dhënave ka të drejtë të marrë informacion për të dhënat e tij personale dhe përpunimin e tyre nga ana e kontrolluesit. Ai gjithashtu, ka të drejtë të kërkojë bllokimin, korigjimin ose fshirjen e të dhënave të tij si dhe gëzon çdo të drejtë tjetër të parashikuar në ligj.

 

Shënim:

Të gjithë të rinjtë nga mosha 14-30 vjeç mund të aplikojnë për Kartën Rinore Evropiane. Kjo kartë është e vlefshme për një vit, dhe kushton 5 € (700 Lek).

Edhe të rinjtë shqiptarë për herë të parë do të kenë mundësinë të bëhen pjesë e rrjetit më të madh rinor në Evropë, duke përfituar nga shërbimet e Kartës Rinore Evropiane. Kjo kartë ofron zbritje çmimesh si brenda vendit ashtu edhe jashtë tij. Aktualisht janë 60.000 biznese në 36 shtete të Evropës të cilat ofrojnë zbritje për anëtarët e Kartës Rinore Evropiane.

Karta mund të përdoret në transport; shëndetësi; trajnime dhe kurse; biblioteka; banka; telekomunikacion; shërbime kancelerie; kohë e lire (sport,argëtim); shopping; shëndet dhe estetikë; kulturë; turizëm (udhëtime, hoteleri, restoranteri).

Anëtarët e Kartës Rinore Evropiane kanë mundësinë për t”u bërë pjesë e trajnimeve/ seminareve të ndryshme brenda dhe jashtë vendit.