Home / Apliko këtu për Kartë Rinore

Apliko këtu për Kartë Rinore

TË DHËNAT PERSONALE

EMRI (i nevojshëm)
MBIEMRI (i nevojshëm)
ATESIA (i nevojshëm)
EMRI E NENES
QYTETI QE JETONI (i nevojshëm)
ADRESA
GJINIA (i nevojshëm)
LLOJ I DOKUMENTI
NUMRI I IDENTITETIT
DITELINDJA (i nevojshëm) ..
NR. TELEFONI (i nevojshëm)
EMAIL
Fotografi e qarte per tu printuar ne karte (psh. format dokumenti deri 5MB) (i nevojshëm)
Formati i fotografisë duhet të jetë si më poshtë

Pasi u njoha me fushën e qëllimin, për të cilin do të përpunohen të dhënat personale, si dhe të drejtat e mia jap pëlqimin për trajtimin e të dhënave personale në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.3.2008. Për mbrojtjen e të dhënave personale, i ndryshuar. Të dhënat e grumbulluara nuk do të tranferohen jashtë vendit. Subjekti i të dhënave ka të drejtë të marrë informacion për të dhënat e tij personale dhe përpunimin e tyre nga ana e kontrolluesit. Ai gjithashtu, ka të drejtë të kërkojë bllokimin, korigjimin ose fshirjen e të dhënave të tij si dhe gëzon çdo të drejtë tjetër të parashikuar në ligj.

 

Shënim:

Të gjithë të rinjtë nga mosha 14-30 vjeç mund të aplikojnë për Kartën Rinore Evropiane. Kjo kartë është e vlefshme për një vit, dhe kushton 5 € (700 Lek).

Edhe të rinjtë shqiptarë për herë të parë do të kenë mundësinë të bëhen pjesë e rrjetit më të madh rinor në Evropë, duke përfituar nga shërbimet e Kartës Rinore Evropiane. Kjo kartë ofron zbritje çmimesh si brenda vendit ashtu edhe jashtë tij. Aktualisht janë 60.000 biznese në 37 shtete të Evropës të cilat ofrojnë zbritje për anëtarët e Kartës Rinore Evropiane.

Karta mund të përdoret në transport; shëndetësi; trajnime dhe kurse; biblioteka; banka; telekomunikacion; shërbime kancelerie; kohë e lire (sport,argëtim); shopping; shëndet dhe estetikë; kulturë; turizëm (udhëtime, hoteleri, restoranteri).

Anëtarët e Kartës Rinore Evropiane kanë mundësinë për t”u bërë pjesë e trajnimeve/ seminareve të ndryshme brenda dhe jashtë vendit.